Ndërmerr të gjitha masat e nevojshme lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në nivel komunal;

Monitoron përputhshmërinë e respektimit të standardeve për të drejtat e njeriut në fushën: mundësitë e barabarta, kundër diskriminimit, barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, personat me aftësi të kufizuar, të drejtat e komuniteteve, përdorimin e gjuhëve dhe kundër trafikimit me qenie njerëzore;

Këshillon për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave, rregulloreve dhe udhëzimeve të nxjerra nga Kuvendi i Komunës, në përputhje me standardet për të drejtat e njeriut dhe legjislacionit vendor;

Monitoron aktivitetet e Komunës dhe, në të njëjtën kohë, këshillon Kryetarin e Komunës lidhur me çështjet e të drejtave të njeriut;

Harton dhe zhvillon planet e veprimit, identifikon nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe planifikon buxhetin për zbatimin e aktiviteteve të NJDNJK - së;

Raporton në baza mujore, tremujore dhe gjashtëmujore, sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës;

Zbaton ligjet, planet dhe strategjitë e miratuara nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës;

Bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet me strukturat e nivelit komunal dhe OJQ – të, në sferën e mbrojtjes dhe promovimin e të drejtave të njeriut;

Bashkëpunon me institucionet dhe agjencitë e qendrore, me qëllim të realizimit të përgjegjësive, duke përfshirë edhe institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë;

Merr pjesë në mbledhjet e komisioneve ekzistuese (Komisioni për Komunitete, Komisioni për Ndërmjetësim apo Komisioni për Financa) dhe në forumet tjera, ku çështjet lidhur me të drejta e njeriut dhe komunitetet,  janë pjesë e rendit të ditës;

Kryen edhe punë të parapara  me ligj, me  Statutin e Komunës së Prishtinës dhe me rregulloret në fuqi.