Raport statistikor i nxënësve të arritur në tre nivelet e arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2018/2019

 

   Rezultatet e Testit të Arritshmërisë të vitit shkollor 2017-2018, krahasimet e rezultateve nga viti paraprak

 

   Raport - Suksesi dhe rezultati i nxënësve i arritur në tri nivelet e arsimit parauniversitar gjatë vitit shkollor 2016/17

 

      Rezultatet e Testit të Arritshmërisë të vitit shkollor 2016-2017

 

Raport - Suksesi dhe rezultati i nxënësve i arritur në tri nivelet e arsimit parauniversitar gjatë vitit shkollor 2015/16