Lloji i klientit/kategorisë

 

1

Fëmijët e braktisur

2

Fëmijë pa përkujdesje prindërore ne strehim familjar tek të afërmit

3

Fëmijët jetim

4

Fëmijët e prindërve të penguar të kryejnë detyrën prindërore

5

Fëmijët e prindërve që ju është marre zotësia e veprimit

6

Fëmijët e prindërve qe ju është marre e drejta prindërore

7

Fëmijët me sjellje asociale deri 14 vjet

8

Fëmijët kryes të veprave penale e pa përgjegjësi penale (nën 14 vjet)

9

Te miturit ne konflikt me ligjin 14 -16 vjet

10

Te miturit ne konflikt me ligjin 16-18 vjet

11

Këshilla martesore

12

Fëmijët e prindërve ne procesin e ndarjes e te shkurorëzimit

13

Fëmijët qe realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë

14

Fëmijët me aftësi te kufizuara të përhershme

15

Fëmijët e keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore

16

Fëmijët viktima te dhunës ne familje

17

Fëmijët viktima te trafikimit

18

Fëmijët viktima te krimeve seksuale

19

Fëmijët përdorues te substancave psiko-aktive

20

Fëmijët qe kryejnë pune te renda dhe te rrezikshme

21

I Mituri në martesë para moshës madhore

22

Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar

23

Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor

24

Fëmijët lypsarë

25

Te rritur lypsare

26

Personat e rritur me çrregullime mendore

27

Personat e rritur viktima të dhunës në familje

28

Personat e rritur viktima te trafikimit

29

Personat e rritur viktima te krimeve seksuale

30

Personat e rritur përdorues te alkoolit

31

Personat e rritur përdorues te drogës

32

Personat e moshuar e pa përkujdesje familjare

33

Personat në situatë për marrjen e zotësisë së veprimit

34

Personat ne situate për marrjen e drejtën prindërore

35

Kërkese për adoptim vendor

36

Kërkesë për adoptim ndërkombëtar

37

Kërkesë për strehim familjar brenda familjes

38

Kërkesë për strehim familjar jashtë familjes

39

Kërkesë për strehim familjar për fëmijët me nevoja te veçanta

40

Ndihma emergjente për personat në gjendje të nevojës sociale

41

Tentim vetëvrasje

42

Kërkesë për dhënien e pëlqimit për bartje te pasurisë për te Mitur

43

Ikje nga shtëpia

44

Pëlqim për dokument te udhëtimit

45

Pëlqim për udhëtim jashtë vendit

46

Shpallja e personave te zhdukur si te vdekur

47

Kategoritë tjera në gjendje të nevojës sociale

 

 

 

 

Shërbimet e ofruara nga shërbimet sociale profesionale

 
 

1

Kujdestaria për te mitur

 

2

Kujdestaria për te rritur

 

3

Kujdestaria për raste te veçanta

 

4

Bashkimi familjar

 

5

Adoptimi me element vendor

 

6

Adoptimi me element ndërkombëtar

 

7

Fëmijët në strehim familjar brenda familjes

 

8

Fëmijët në strehimi familjar jashtë familjes

 

9

Fëmijët me nevoja të veçanta në strehim familjar

 

10

Strehimi i përkohshëm në shtëpitë për strehim të përkohshmen

 

11

Strehimi në shtëpitë me bazë në komunitet

 

12

Shërbimi për viktimat e dhunës ne familje

 

13

Strehimi në shtëpitë  për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje

 

14

Strehimi në shtëpitë për mbrojtjen e viktimave të trafikimit

 

15

Strehimi në shtëpitë për mbrojtjen e viktimave të krimeve seksuale

 

16

Shërbimet për personat e rritur me çrregullime mendore

 

17

Shërbimet për rehabilitim e re integrim të viktimave ne familje e komunitet

 

18

Vizita në familje, shkollë, komunitet

 

19

Dhënia e ndihmës emergjente (e një hershme)

 

20

Dhënia e ndihmës ne natyre

 

21

Shërbimet për fëmijët në konflikt me ligjin

 

22

Bashkëpunimi me gjykatë – pjesëmarrja

 

23

Mbikëqyrja e shtuar e Organit te Kujdestarisë

 

24

Bashkëpunimi me institucione tjera të ndërlidhura me fëmijët ne konflikt me ligjin

 

25

Këshilla martesore

 

26

Dhënia e mendimit për besimin e fëmijëve

 

27

Dhënia e mendimit për martesa te miturve

 

28

Shërbimi në realizimin e kontaktimit mes fëmijëve e prindërve të ndarë e shkurorëzuar.

 

29

Shërbimet për fëmijët e rrëmbyer me element ndërkombëtar

 

30

Shërbimet për fëmijët e rrëmbyer me element vendor

 

31

Ndihma ne regjistrimin e me vonshëm të fëmijëve

 

32

Ndihma ne rregullimin e dokumentacionit të udhëtimit

 

33

Shërbimet për Personat e rritur viktima të trafikimit

 

34

Shërbimet për Personat e rritur viktima të krimeve seksuale

 

35

Shërbimet për Personat e rritur përdorues të alkoolit

 

36

Shërbimet për Personat e rritur përdorues të drogës

 

37

Shërbimet për Personat e moshuar e pa përkujdesje familjare

 

38

Shërbimi për prindin-rit ne nevoje për adoptim

 

39

Shërbimet për familjet e vlerësuara për strehim familjar

 

40

Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë jashtë familjes

 

41

Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë brenda familjes

 

42

Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë me aftësi te kufizuara

 

43

Shërbimet për personat e rritur me  aftësi te kufizuara

 

44

Mendimi për gjykatë

 

45

Zhvendosja nga një Institucion në tjetrin

 

46

Marrja e deklaratës

 

47

Shërbimet për fëmijët lypsarë 

 

48

Shërbimet për të rriturit lypsarë

 

49

Pëlqimi për hyrje në martesë të parakohshme

 

50

Pëlqimi për shit-blerjen e patundshmërisë për personat e mitur

 

51

Shërbimet gjatë kujdestarisë jashtë orarit dhe vikendeve

 

52

Shërbimet për fëmijët me aftësi te kufizuara te përhershme

 

53

Referim për vendosje ne Institucione tjera rezidenciale dhe/apo OJQ

 

54

Shërbime për personat ne proces te marrjes se drejtës prindërore

 

55

Shërbimi për shpalljen e personit te zhdukur për te vdekur

 

56

 Shërbimet tjera/ kategori e paspecifikuar

 

 

 

Shërbimet  administrative

 

1

Vërtetim për lirim nga shtetësia

2

Vërtetim për fitimin e shtetësisë

3

Vërtetim për posedim te armëmbajtjes

4

Vërtetim për punësim

5

Vërtetim për Oda e avokateve

6

Konstatim zyrtar për vendosje te fëmijëve ne kopshtin e fëmijëve

7

Vërtetim për gjendjen ekonomike qe nuk shfrytëzon ndihmën sociale

8

Vërtetim për gjendjen ekonomike qe shfrytëzon ndihmën sociale