Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2024

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 14.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 13.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 12.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 11.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 10.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2023

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 08.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 09.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 10.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 11.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 12.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

  Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2022

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit të vitit 2022

 

 Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2021

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit të vitit 2021

 

 Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2020

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik me sportistës, rininë dhe OJQ-të, të mbajtur më 26.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik, të mbajtur më 27.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik me personelin mjekësor, QKMF, QMF të Komunës së Prishtinës, të mbajtur më 28.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik të  bashkësive likale (BL-ve), lagjeve dhe fshatrave të Komunës së Prishtinës, të mbajtur më 29.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik , të mbajtur më 30.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik , të mbajtur më 11.09.2019