Plani i veprimit i vitit 2020 - Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2020 - Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2020 - Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2020 - Sektori për buxhet dhe financa 

 

 Plani i punës i vitit 2019 - Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2019 - Sektori për buxhet dhe financa 

 

 Plani i punës i vitit 2018 - Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2018 - Sektori për buxhet dhe financa