Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Komunitete 

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Komitetit për Komunitete