KANË FILLUAR PUNËT NË HARTIMIN E PLANIT TË QËNDRUESHËM TË MOBILITETIT PËR PRISHTINËN

- 19 Jan 2017

Reforma e transportit publik për qytetin e Prishtinës përveç plotësimit të flotës së autobusëve me 51 autobusë të rinj, përfshin edhe Planin e Qëndrueshëm të Mobilitetit, plan ky i cili do të sigurojë një transport funksional publik afatgjatë në tërë territorin e Komunës së Prishtinës.

Së këndejmi, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, përveç kredisë për autobusë ka angazhuar edhe dy kompani me renome ndërkombëtare, “Mott MacDonald” dhe “Grant Thornton”, pëtr hartimin e këtij plani.

Qëllimet kryesore të Planit të Mobilitetit janë rregullimi i qarkullimit efikas në Prishtinë, qarkullimit rrugor, shtigjeve për çiklistë, hapësirave për këmbësorë dhe Transportit Publik efikas, ndërkaq fushat e veprimit janë:

Përcaktimi i prioriteteve për investime në sektorin e transportit publik
Të sigurojë qasje për të gjithë në transport publik
Të përmirësojë sigurinë dhe të ulë mundësinë e aksidenteve
Të ulë ndotjen e ajrit, zhurmën dhe konsumin e energjisë
Të sigurojë  kosto të përballueshme të udhëtimit
Të propozojë rekomandime për particim të sektorit privat në Transportin Publik.