Qytetarë të nderuar, ju lusim që të lexoni së pari dokumentin përkatës, për të kuptuar procesin e kalimit të lëndës.

Çdo ndryshim të llojeve të përgjigjieve, do të jetë konform ndryshimeve që mund të ndodhin në ligjet apo udhëzimet administrative në fuqi të lëmisë përkatëse.

 

Klikoni këtu për të parë procesin e lëndëve Qershor - Dhjetor 2015

 

Të përgjithshme & llojet e dokumentave (fazave)

A       -    Shënim pas fazës ku bëhet ankesa
PD    -    Shënim pas fazës ku bëhet plotësimi i dokumentacionit
KO    -    Shënim  pas fazës ku bëhet konkluzioni
I         -    Informim
R       -    Refuzim
      -    Pezullim

 

Faza 0      Dokumente të ndryshme

0.1.    Informatë nga plani.
0.2.    Akte përcjellëse.
0.3.    Qasje në dokumenta zyrtare.    
0.4.    Pëlqim për çështje pronësore (parcializim, bashkim parcelash, shpronësim, shëndrrim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore dhe këmbim pronash)

Faza I    Kushte ndërtimore

1.1    Kushte ndërtimore për ndërtim/rindërtim të ndërtimeve të kategorisë I.
          1.1.1    Njoftimi publik (për lokacionet ku nuk ka plane).
1.2    Kushte ndërtimore për ndërtim/rindërtim të ndërtimeve të kategorisë II.

Faza II    Leje ndërtimore

2.1.    Leje ndërtimore  për ndërtim /rindërtim/rrënim të ndërtimeve të kategorisë I.
           2.1.1.    Aktvendimi për kompenzim të taksave për ndërtim të kategorisë I.
2.2.    Leje ndërtimore për ndërtim/rindërtim/rrënim të ndërtimeve të kategorisë II.
           2.2.1.    Aktvendimi për kompenzim të taksave për ndërtim të kategorisë II.
           2.2.2.    Leje rrënimi.
           2.2.3.    Leje mjedisore.
           2.2.4.    Leje ndërtimi për infrastrukturë (rrugë, kanalizim, ujësjellës, etj.).
           2.2.5.    Pëlqim për infrastrukturë (rrugë, kanalizim, ujësjellës, etj.).
           2.2.6.    Vendim për riparim (renovim).
           2.2.7.    Vendim për ndërrim destinimi.
           2.2.8.    Pëlqim për përdorim të hapësirës publike.

Faza III    Leje përdorimi      
   
3.1.    Caktimi i pikave-fillimi i punimeve.
3.2.    Fazë e inspektimit.
3.3.    Aktvendim i kompenzimit.
3.4.    Leja e pranim/dorëzimit teknik të objektit (vetëm për objektet ku nuk ka inspektim).
3.5.    Çertifikata e përdorimit.

Shkarko fazat

 

Shkarko llojet e kërkesave

 

Për çdo paqartësi kontaktoni në formë elektronike në adresat e poshtë shënuara.
dunmm.prishtine@gmail.com
urbanizmiprishtine@rks-gov.net