Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18947/21

 

 Vendim për anulimin e vendimit 05 nr.350/02-254118/19/1/2 dt. 21.12.2021 dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-47837/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-30372/18 dt. 07.03.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113559/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14932/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-219000/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-206874/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183374/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-170333/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-74227/20

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-291265/19 dt. 20.05.2020 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-292605/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-3974/21

 

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03 - 19391/20 dt. 24.01.2020 për ndryshimin plotësimin dhe zgjerimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0166670/17, të dt.06.11.2017 dhe pranimin e palëve në procedurë

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209448/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238649/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-17782/20/1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150423/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90343/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-312807/9

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-254118/19/1/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153101/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75118/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131074/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181959/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199411/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-59243/20 dt. 07.05.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-26835/19 dt. 18.06.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64675/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-0280267/18 dt.24.04.2019

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-26835/19 dt.18.06.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-188232/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-114867/20 DT. 05.10.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129892/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76659/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

 

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-129427/20 DT. 18.09.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-229911/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-149104/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142618/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-87316/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75229/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-222312/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75072/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-157945/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181432/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-152524/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-167589/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155808/20

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154530/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-62240/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66996/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-92834/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44076/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153182/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150038/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141103/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99834/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-293181/19/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51842/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-114867/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140962/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-118697/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-146724/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124830/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126369/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124447/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160721/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147785/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124035/20/1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-154926/20

 

 Vendim vazhdimi i afatit të vlefshmërisë Vendimit të kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 dt. 20.09.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315390/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-136624/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129427/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147459/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-81555/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-301774/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-83932/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311965/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79189/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119221/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-288692/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11425/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98969/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81743/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74893/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-69637/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-95281/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71531/20

 

 Vendim mbi anulimin e vendimit 05-350/02-0222986/17 dt. 2012.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307397/17

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-290697/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-310874/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-147909/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311708/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-313556/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75596/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-44558/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-100974/19 DT. 03.10.2019

 

 Vendim për miratimin e ndryshimit, plotësimit dhe korigjimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 Nr. 350/02-142534/19 dt. 26.11.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59243/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183278/18

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-39984/19, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240634/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-256708/17

 

 Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261816/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-0123237/17 dt. 18.08.2017 dhe Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0299521/18 dt. 11.06.2019, shfuqizimin, përkatësisht anulimin e pjesshëm të tyre, pranimin e palës në procedurë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291265/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt. 26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05. nr.350/02-179143/19 dt 26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për refuzimin e kërkesës 05-350/02-282700/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306475/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291117/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105098/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-300193/19, të datës 07.02.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-118730/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44226/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43478/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66190/20