Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-100974/19 DT. 03.10.2019

 

 Vendim për miratimin e ndryshimit, plotësimit dhe korigjimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 Nr. 350/02-142534/19 dt. 26.11.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59243/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183278/18

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-39984/19, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240634/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-256708/17

 

 Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261816/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-0123237/17 dt. 18.08.2017 dhe Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0299521/18 dt. 11.06.2019, shfuqizimin, përkatësisht anulimin e pjesshëm të tyre, pranimin e palës në procedurë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291265/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt. 26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05. nr.350/02-179143/19 dt 26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për refuzimin e kërkesës 05-350/02-282700/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306475/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291117/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105098/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-300193/19, të datës 07.02.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-118730/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44226/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43478/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66190/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61979/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-53212/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70487/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27081/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44391/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315412/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21521/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0307397/17

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-204583/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-36939/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59021/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-50445/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-4140/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21410/20

 

Vendim mbi anulimin e vendimit 05 nr. 350/02-0222986/17 dt. 20.12.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-270428/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195569/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-28302/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27278/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-15207/20

 

 Vendim për miratimin e ankesës 05 nr. 070/01-19437/20 dt. 24.01.2020 kundër vendimit 05 nr. 350/02-287619/19 dt. 20.12.2019 për refuzimin e kërkesës, shfuqizimin e tij dhe caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209995/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160707/19

 

 Vendim i miratimit të kërkesës për ndryshimin, plotësimin dhe zgjerimin e vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0259372/18 dt. 11.12.2018 dhe pranimin e palëve në procedurë

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230796/19

  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-296055/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309745/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49078/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 035-39984, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12506/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12520/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-186302/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-132460/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-243388/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-300193/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306460/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-242212/19

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19, të datës 03.10.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-304461/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-224787/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238415/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10943/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-103380

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-243643/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-208114/19 

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309747/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-271088/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-110980/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315918/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223693/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279159/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307604/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307590/19 <