Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66996/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-92834/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44076/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153182/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150038/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141103/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99834/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-293181/19/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51842/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-114867/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140962/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-118697/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-146724/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124830/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126369/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124447/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160721/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147785/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124035/20/1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-154926/20

 

 Vendim vazhdimi i afatit të vlefshmërisë Vendimit të kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 dt. 20.09.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315390/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-136624/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129427/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147459/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-81555/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-301774/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-83932/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311965/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79189/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119221/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-288692/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11425/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98969/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81743/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74893/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-69637/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-95281/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71531/20

 

 Vendim mbi anulimin e vendimit 05-350/02-0222986/17 dt. 2012.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307397/17

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-290697/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-310874/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-147909/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311708/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-313556/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75596/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-44558/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-100974/19 DT. 03.10.2019

 

 Vendim për miratimin e ndryshimit, plotësimit dhe korigjimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 Nr. 350/02-142534/19 dt. 26.11.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59243/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183278/18

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-39984/19, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240634/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-256708/17

 

 Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261816/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-0123237/17 dt. 18.08.2017 dhe Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0299521/18 dt. 11.06.2019, shfuqizimin, përkatësisht anulimin e pjesshëm të tyre, pranimin e palës në procedurë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291265/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt. 26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05. nr.350/02-179143/19 dt 26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për refuzimin e kërkesës 05-350/02-282700/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306475/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291117/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105098/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-300193/19, të datës 07.02.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-118730/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44226/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43478/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66190/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61979/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-53212/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70487/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27081/20