Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-270428/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195569/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-28302/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27278/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-15207/20

 

 Vendim për miratimin e ankesës 05 nr. 070/01-19437/20 dt. 24.01.2020 kundër vendimit 05 nr. 350/02-287619/19 dt. 20.12.2019 për refuzimin e kërkesës, shfuqizimin e tij dhe caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209995/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160707/19

 

 Vendim i miratimit të kërkesës për ndryshimin, plotësimin dhe zgjerimin e vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0259372/18 dt. 11.12.2018 dhe pranimin e palëve në procedurë

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230796/19

  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-296055/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309745/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49078/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 035-39984, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12506/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12520/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-186302/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-132460/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-243388/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-300193/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306460/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-242212/19

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19, të datës 03.10.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-304461/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-224787/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238415/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10943/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-103380

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-243643/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-208114/19 

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309747/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-271088/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-110980/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315918/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223693/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279159/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307604/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307590/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147628/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-250902/19  

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152229/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-227953/19 

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-260553/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131942/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179624/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230425/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279180/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279157/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-070/01-0286307/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236603/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222986/17

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169130/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166555/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-267111/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-151181/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199518/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-284707/19 

 

 Vendim për shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-0286859/18 dt. 30.04.2019 dhe për caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-165383/19   

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79207/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-244341/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-258214/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-213285/19