Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10943/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-103380

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-243643/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-208114/19 

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309747/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-271088/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-110980/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315918/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223693/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279159/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307604/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307590/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147628/19  

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-250902/19  

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152229/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-227953/19 

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-260553/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131942/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179624/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230425/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279180/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279157/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-070/01-0286307/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236603/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222986/17

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169130/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166555/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-267111/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-151181/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199518/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-284707/19 

 

 Vendim për shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-0286859/18 dt. 30.04.2019 dhe për caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-165383/19   

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79207/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-244341/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-258214/19   

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-213285/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-161593/19  

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-210579/19 

 

   Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-197531/19 

 

    Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-188762/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142534/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-196475/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209189/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-226943/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-190423/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185016/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-33905/19