Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236715/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-26396/24

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-46348/24

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-201672/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-224384/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223675/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-114389/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-39143/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-36522/24

  Vendim përmirësohet gabimi teknik në aktin administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-106203/23 dt. 28.12.2023"

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236814/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-227951/23

  Vendim përmirësohet gabimi teknik në aktin administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-106203/23 dt. 28.12.2023"

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-22639/24

  Vendim ndryshim-plotësim i aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr.350/02-256940/22 dt. 27.10.2023

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-175262/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-19538/24

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-17678/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-157920/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-151372/12

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-145353/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-275171/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56846/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-231503/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-125500/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-219910/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-101188/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-223566/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-221086/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-109420/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-202864/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-211000/23

  Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit 05 nr. 350/02-10855/21 dt. 20.10.2022 për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-10855/21 dt. 20.08.2021

 Vendim ndryshim-plotësim i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-184195/21 dt. 29.10.2021

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-217110/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-218642/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181887/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-20689/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-97684/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-94098/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-156682/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90834/23

 Vendim ri-caktimi i kushteve ndërtimore 05-350/02-102847/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-224769/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-234248/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-148086/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-106203/23 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-138714/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-134509/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71818/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48926/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-182891/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-125392/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66657/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75896/23 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-218786/23

 Vendim për refuzimin e kërkesës 05-350/02-208361/23

 Vendim për lejimin e zhvillimit të punimeve për renovimin e ndërtesës ekzistuese 05-350/02-195330/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-277617/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44747/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43914/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160915/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-102814/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-104563/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-198244/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-198251/23 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-208790/23

  Vendim për korigjimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e kompleksit me ndërtesë të përkohshme afariste" 05 nr. 350/02-1617/22 dt. 31.07.2023

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-36018/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-173676/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-125639/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-24957/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51754/23

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore të caktuara me vendim 05 nr. 350/02-211850/20 dt. 10.06.2021

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-102201/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-272659/22

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-23500/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-194992/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-256940/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-135216/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119283/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-172243/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185872/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-23501/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-159897/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-108369/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-159041/23

  Vendim - Miratimi i kërkesës për ndryshim-plotësim dhe zgjerim të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-139087/18 dt. 23.10.2018 dhe të ndryshuara-plotësuara me vendimin 05 nr. 350/03-21647/19 dt. 05.03.2019 dhe caktim të kushteve ndërtimore të kompleksi "Gjurma" - Objekti "1" me 2B+S+P+6 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-193545/23

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-204771/22

  Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350-271083 të dt. 25.01.2017

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-167756/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71728/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-135682/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-144363/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për përfundim të ndërtimit 05-351/01-185299/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279235/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-42312/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-71358/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-176515/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43168/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147118/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-123054/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-138999/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-22475/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-20151/23

  Vendim për miratimin e kërkesës për plotësimin-ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore", 05 nr. 350/02-59021/19 dt. 28.04.2020, shfuqizimin e aktit të njëjtë, ndërrimin e investitorit dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-130959/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-151007/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150658/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60596/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-80028/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14255/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-122909/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75500/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81139/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14815/23

  Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03-107530/23 dt. 29.05.2023 për korigjimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-63268/21 dt. 21.11.2022

  Vendim për korrigjimin e pjesës grafike të Kushteve ndërtimore nr.05-350/03-150153/23, të dt: 20.07.2023, në emër të Prime Group Construction shpk 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-76705/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12424/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-215596/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-257673/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-58193/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-96788/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181366/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66799/21

  Vendim ri-caktimi i kushteve ndërtimore 05-350/02-102847/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e kompleksit me ndërtesë të përkohshme afariste 05-350/02-71617/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-214775/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30234/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79734/23

 Vendim - Miratim të kërkesës 05 nr. 350/03-7544.23 dt. 12.01.2023, për ndryshim-plotësim dhe zgjerim të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/01-203396/20 dt. 27.01.2022, pranim të palëve në procedurë, shfuqizim të vendimit dhe ri-caktim të kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98217/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10624/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-94908/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74309/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121089/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-101197/23

  Vendim - Miratim i kërkesës 05 nr. 350/03-238915/21 dt. 05.11.2021, shfuqizimi i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-147785/19 dt. 21.09.2020 dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120529/22 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-245615/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66604/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30530/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-277704/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-134079/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-267846/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-148963/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-89684/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65850/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45362/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238890/22 

  Vendim për miratimin e kërkesës për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120555/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-40210/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67990/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/05-28516/23

  Vendim për miratimin e kërkesës për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223415/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-31985/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-52873/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë me karakter të përkohshem 05-350/02-253155/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49876/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-193128/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për rindërtimin/mbindërtimin e ndërtesës ekzistuese 05-350/02-32208/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51975/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-258149/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-42722/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/05-69682/22

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësimin dhe ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore", 05 nr. 350/02-0245431/18 dt. 24.01.2019, shfuqizimin e tij, pranimin e palës në procedurë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-69005/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-23241/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-212146/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-148686/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-213352/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-40542/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-15937/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-247237/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-197584/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-101763/22

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit 05 nr. 350/02-89673/19 dt. 17.06.2019 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-88540/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-29181/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-31805/22

  Vendim - Miratim i kërkesës 05 nr. 350/03-231435/21 dt. 29.10.2021, shfuqizim i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-113559/20 dt. 25.01.2021 dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-277200/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-148972/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79207/19   

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-109569/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-121141/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05 nr.350/02-268457/22

 Vendim për vazhdimin e afatit të vlefshmërisë së aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-127390/21 dt. 09.10.2021  05 nr.350/03-260232/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05 nr.350/02-275945/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-140572/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-271903/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-271902/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-271896/22

  Vendim për miratimin e ndryshimit të aktit admnistrativ "Vendim-Leje ndërtimore për ndërtimin e ndërtesës shumëbanesore afariste - LAM."A" dhe "B", 05 nr. 035/01-63535/21 dt. 07.11.2022

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.351/02-8023/23

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-138737/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-194763/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-274449/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-133111/22

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësimin -ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-154396/19 dt. 20.09.2019, shfuqizimin e aktit të njëjtë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësimin -ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-55265/21 dhe 05 nr. 350/02-55265/21/1 dt. 30.03.2022, shfuqizimin e aktit të njëjtë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-5455/23

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-273716/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-198222/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/01-141555/22

 Vendim - Miratimi i kërkesës 05 nr.350/03-156754/22 dt. 05.07.2022 për ndryshim-plotësimin e vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-66875/21 dt. 12.05.2021, shfuqizimi i kushteve ndërtimore dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-144659/22 

 Vendim - Miratimi i kërkesës për ndryshim-plotësim dhe zgjerim të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/01-133565/22 dt. 24.08.2022, shfuqizim të vendimit 05 nr. 350/01-133565/22 dt. 24.05.2022 dhe ri-caktim të kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-212421/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-219795/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-23281/21

  Vendim - Miratimi i kërkesës 05 nr. 350/02-230084/22 dt.21.10.2022 për ndryshimin-plotësimin dhe zgjerim të vendimit të kushteve ndërtimore 05nr. 350/02-0220219/17 dt.11.06.2019, shfuqizimin e tij dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësimin-ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore", 05 nr-350/02-140084/21 dt.18.11.2021, dhe përfshirjen e në trajtim edhe të një parcele kadastrale

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr.351/02-212000/22 dt. 05.10.2022, për rihapjen e procedurës, shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për refuzimin e kërkesës", 05 nr.350/02-188969/21 dt. 26.10.2021 dhe caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-228629/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-187972/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-244891/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/05-75426/21

 Vendim ndryshim-plotësim i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-184195/21 dt. 29.10.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-98002/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-202834/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-167323/22

 Vendim për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të aktit administrativ "Kushte ndërtimore", 05 nr. 350-259549 dt. 21.12.2015

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-226935/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-211223/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48989/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-63268/21

  Vendim caktimi i kushteve ndërtimore për rindërtimin-mbindërtimin e ndërtesës administrative ekzistuese me etazhitet S+P+0

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21851/22/1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-216183/21

 Vendim miratim e kërkesës për plotësimin-ndryshimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore", 05. nr. 350/02-154396/19 dt. 20.09.2019, shfuqizimin e aktit të njëjtë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-132406/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-92965/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74929/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59038/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185641/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-57902/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185105/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-180109/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179661/22 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-156270/22

  Vendim ndryshim-plotësimi i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-51763/21 dt. 28.10.2021

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261814/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-138203/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-176987/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-77799/22

  Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-10855/21 dt.20.08.2021

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-13170/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71654/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195210/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-89340/22

  Vendim ndryshim-plotësim i vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-178280/22 dt. 16.08.2022

  Vendim për miratimin e kërkesës për ndryshimin/plotësimin e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-0232206/18 dt. 20.12.2018, shfuqizimin e tij dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për përfundim të ndërtimit 05-351/01-229695/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-133565/22 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-127171/22

 Vendim për caktimi i kushteve ndërtimore për rindërtimin-mbindërtimin e ndërtesës ekzistuese me etazhitet B+P+1 në ndërtesë afariste & banesore, me etazhitet B+P+3+PH 05-350/02-143859/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199961/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-168848/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126695/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18707/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/05-85374/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/05-162190/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-145078/22

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 351/02-96476/22 dt. 04.05.2022, për rihapjen të procedurës, shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për refuzimin 05 nr. 351/02-88465/21 dt. 23.03.2021 dhe caktimin e kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78958/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesa të përkohshme 05-350/02-69882/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152194/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-178280/22 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-249593/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279367/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-54693/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35204/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81096/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-13255/22

  Vendim ndryshimi, plotësimi & zgjerimi i vendimit të kushtet ndërtimore 05 nr. 350/02-209995/19 dt. 17.03.2020 dhe pranimi i palës në procedurë

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121620/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129771/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35362/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-41270/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-31481/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18402/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-170601/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-107534/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-118370/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-38758/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113002/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-101151/22 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-46634/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60759/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-244689/21

  Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 351/05-187747/21 dt. 07.09.2021, për rishqyrtim të procedurës, shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për refuzimin 05 nr.350/02-110933/21 dt. 09.07.2021 dhe caktimin e kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për përfundim të ndërtimit 05 nr. 351/01-179120/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67620/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61144/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-269659/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-141409/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35288/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-77839/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-34798/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-267984/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81096/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30253/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66185/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-87513/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124447/20

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit 05 nr. 350/02-0236302/18 dt. 06.02.2019 të kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79278/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-55265/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-20157/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-146707/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-52509/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-33101/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73941/22 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-276681/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-94724/21

  Vendim për caktimin e Kushteve ndërtimore për përfundim të ndërtimit 05 nr. 054-62229

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-228718/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-225573/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155075/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18694/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-258519/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230914/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-148743/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-84041/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-143359/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66062/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-8896/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169885/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73501/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-81278/21  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131507/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48989/22

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261830/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-225950/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-263405/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-99135/21 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-41460/22  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-262388/21 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-162293/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246417/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-136924/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-203351/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160940/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-217945/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-23386/22

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-035/02-115352/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246219/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-144354/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78556/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-83057/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-203396/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166124/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-82826/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-134556/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-184579/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-264767/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74117/21

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-246903/19/01 dt. 25.03.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-51827/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240306/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-239776/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-234766/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-219975/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-216266/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195332/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-190813/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-188067/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-170339/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154574/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-127390/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119857/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-94724/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-94614/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për përfundim të ndërtimit 05-351/06-180582/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140084/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-203106/21

 Vendim për korrigjimin e pjesës grafike e bashkangjitur në aktin administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-221666/20 dt. 20.05.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195145/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-192197/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166059/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-122067/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-117058/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-111757/21

 Vendim për plotësim dhe ndryshim të pjesshëm të zgjidhjes urbane të miratuar me leje urbanistike 05 nr. 350-22232/1 dt. 22.02.2008 dhe konkluzion 05 nr.350-22232/1 dt. 22.02.2008 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-117058/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-122067/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166059/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121284/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-212375/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-178938/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121257/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-267514/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-197915/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-158023/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-135940/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73590/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-127250/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-232072/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-184195/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-187756/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51763/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-179587/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160474/21/1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-312782/19 dt. 26.12.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152982/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73632/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59021/19 dt. 28.04.2021

 Konkluzion - Korigjohen, Kushtet ndërtimore 05-350/02-166264 dhe 05-350-166264/1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-138663/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-184067/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-165536/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-189394/21

 Korigjim i vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20 dt. 29.09.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-176201/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140029/21

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-79189/19 dt. 09.09.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70864/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140120/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0076230/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-035/02-35935/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142534/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153728/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-144312/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-125932/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120799/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-96635/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-72936/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65677/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-6998/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-145489/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60352/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-356-40306

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10121/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75102/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78929/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10855/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-58983/21

 

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore me nr 05-350/03-301774/19

 

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore me nr 05-350/02-151181/19

 

 Vendim për shfuqizimin e vendimit 05 nr. 350/02-49240/21 dt. 31.05.2021 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120716/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113763/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-109821/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105103/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98725/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73606/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73336/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71418/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66746/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65677/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65160/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-54058/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-214419/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-216060/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/01-28116/21

 

 Vendimin për Korigjim të kushteve ndertimore 05-350/02-211850/20

 

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore 05-350/02-160707/19

 

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore 05-350/02-106721/21

 

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore 05-350/02-105729/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-106721/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-105729/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64651/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-83840/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81528/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-80589/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-61406/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-35802/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/04-33359/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/03-81670/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99702/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35483/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71120/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-233019/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11129/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-39087/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-39651/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79842/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-80458/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-38124/21

 

 Vendim për plotësim/ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/03-188232/20 dt. 04.12.2020, miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03-92278/21 dt. 24.05.2021 dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e kompleksit me ndërtesa të përkohshme afariste 05 nr. 350/02-231500/20 dt. 17.12.2020

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-0091385/18 dt. 18.07.2018

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-221666/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81861/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78920/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70803/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75715/21

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-147459/20 dt. 14.09.2020 dhe vendimit 05 nr. 350/02-170333/20 dt. 15.02.2021

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61867/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61160/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59174/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-57232/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-58836/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56908/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-55649/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-54046/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-41429/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-29532/21

 

 Vendim për miratim të ndryshimit dhe plotësimit të zgjidhjes urbane të miratuar me vendimin 05 nr.350-4138 dt.20.03.2013 e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-31790/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-66875/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51965/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-211850/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-49339/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43227/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61867/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35860/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49240/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60028/20

 

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/02-292605/19/7 dt. 24.03.2021 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-292605/19 dt. 23.02.2021, shfuqizimin e vendimit, pranimin e palës në procedurë dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78940/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61655/21

 

 Vendim për shfuqizimin e aktit administrativ vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-229911/20 dt. 24.12.2021, dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-235747/19 dt. 14.07.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64651/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-53856/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48238/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-47855/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45413/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10453/21

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-204583/19 dt. 14.05.2021

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37315/21

 

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 Nr. 351/05-25467/21 dt.09.02.2021, për rishqyrtimin të procedurës, shfuqizimin e aktit administrativ "Vendim për refuzimin 05 Nr. 350/02-34499/20 dt. 04.03.2020 dhe caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/03-216395/20 dt. 24.11.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-246903/19/01

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-239395/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179288/20

 

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-56326/19 dt. 12.04.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179627/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169141/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150203/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27218/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21010/21

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14079/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236449/19

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-14932/21 dt. 12.03.2021

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-16395/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236946/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18947/21

 

 Vendim për anulimin e vendimit 05 nr.350/02-254118/19/1/2 dt. 21.12.2021 dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-47837/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-30372/18 dt. 07.03.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113559/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14932/21

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-219000/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-206874/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183374/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-170333/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-74227/20

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-291265/19 dt. 20.05.2020 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-292605/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-3974/21

 

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03 - 19391/20 dt. 24.01.2020 për ndryshimin plotësimin dhe zgjerimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0166670/17, të dt.06.11.2017 dhe pranimin e palëve në procedurë

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209448/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238649/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-17782/20/1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150423/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90343/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-312807/9

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-254118/19/1/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153101/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75118/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131074/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181959/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199411/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-59243/20 dt. 07.05.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-26835/19 dt. 18.06.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64675/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-0280267/18 dt.24.04.2019

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-26835/19 dt.18.06.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-188232/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-114867/20 DT. 05.10.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129892/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76659/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

 

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-129427/20 DT. 18.09.2020

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-229911/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-149104/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142618/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-87316/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75229/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-222312/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75072/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-157945/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181432/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-152524/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-167589/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155808/20

 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154530/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-62240/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66996/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-92834/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44076/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153182/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150038/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141103/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99834/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-293181/19/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51842/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-114867/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140962/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-118697/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-146724/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124830/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126369/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124447/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160721/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147785/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124035/20/1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-154926/20

 

 Vendim vazhdimi i afatit të vlefshmërisë Vendimit të kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 dt. 20.09.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315390/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-136624/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129427/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147459/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-81555/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-301774/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-83932/20

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311965/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79189/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119221/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-288692/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11425/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98969/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81743/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74893/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-69637/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-95281/20 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71531/20

 

 Vendim mbi anulimin e vendimit 05-350/02-0222986/17 dt. 2012.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307397/17

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-290697/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-310874/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-147909/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311708/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-313556/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75596/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-44558/20

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-100974/19 DT. 03.10.2019

 

 Vendim për miratimin e ndryshimit, plotësimit dhe korigjimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 Nr. 350/02-142534/19 dt. 26.11.2019

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59243/20

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183278/18

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 035/02-39984/19, të datës 12.06.2015

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240634/19