Sektori i Legalizimit vepron në kuadër të Drejtorisë së Urbanizmit dhe kryen detyra që kanë të bëjnë me trajtimin e ndërtimeve pa leje sipas Ligjit për Trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

Ndër të tjera Sektori i Legalizimit kryen edhe këto aktivitete:

  • Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit
  • Organizon dhe cakton grupet profesionale për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim
  • Organizon dhe cakton grupet profesionale për vlerësimin e objekteve pa leje
  • Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, dhe veçmas me rregulloren dhe Manualin për legalizim
  • Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe Manualin për legalizim
  • Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve pa leje
  • Informon dhe orienton  palët dhe qytetarët për procedurat e legalizimit të ndërtimeve pa leje dhe
  • Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore dhe Rregulloren  për legalizim.

 

Dokumentet e nevojshme për Legalizim


Kontaktet:

1 Florina Rrahmani florina.maloku@rks-gov.net  
2 Leonora Mehmeti leonora.mehmeti@rks-gov.net    038 200 40081
3 Ardita Berisha – Shoshi ardita.berisha@rks-gov.net  
4 Azize Kryeziu azize.kryeziu@rks-gov.net  
5 Besart Kozhani besart.kozhani@rks-gov.net  
6 Rexhep Pllana rexhep.pllana@rks-gov.net  
7 Alma Leti alma.leti@rks-gov.net  
8 Ifeta Nikoçeviq ifeta.nikoceviq@rks-gov.net  
9 Rolinda Demaj rolinda.demaj@rks-gov.net    038 200 40079
10 Ardi Behrami Ardi.behrami@rks-gov.net  
11 Vjollca Qeriqi vjollca.qeriqi@rks-gov.net  
12 Diana Jusufi diana.jusufi@rks-gov.net  
13 Violeta Hoxha violeta.hoxha@rks-gov.net  
14 Sanije Zeka- Sahiti sanije.zeka@rks-gov.net  
15 Merale Bilalli – Asllani merale.bilalli@rks-gov.net  
16 Marigona Hashimi marigona.hashimi@rks-gov.net  
17 Linda Alishani linda.alishani@rks-gov.net  
18 Rexhie Mushica rexhie.mushica@rks-gov.net   038 200 40084
19 Hasnije Beqiraj hasnijebeqiraj@rks-gov.net  
20 Shqipe Gorani shqipe.gorani1@rks-gov.net  
21 Art Hoxha art.hoxha@rks-gov.net  
22 Krenare Avdullahu krenare.avdullahu@rks-gov.net  
23 Flutra Gashi Flutra.gashi@rks-gov.net   038 200 40083