Shtojca 1. Formulari standard i aplikimit për certifikatë të legalizimit për kategorinë I dhe shtëpitë e kategorisë II (mbi 450m2)

 

 Shtojca 1A. Formulari standard i aplikimit për leje të legalizimit për përfundim të ndërtimit për kategorinë I (përveç depove deri 1500 m2) dhe shtëpitë e kategorisë II (mbi 450m2)

 

 Shtojca 1B. Deklaratë e pronarit të ndërtimit pa leje

 

 Shtojca 2. Formulari standard i aplikimit për certifikatë të legalizimit për kategorinë II (jo shtëpitë) (për ndërtimet e përfunduara ose substancialisht të përfunduara)

 

 Shtojca 2A. Formulari standard i aplikimit për leje të legalizimit për përfundim të ndërtimit për kategorinë II (jo shtëpitë)