Kërkesë për verifikimin e plotësimit të kushteve teknike të objekteve për subjekte afariste

 

 1. Formular për fillimin e ndërtimit

 

 2. Formular për inspektimin e lokacionit

 

 3. Kërkesë për inspektim

  

 4. Inspektimi i fazave - Shtojca 4/a

 

 5. Inspektimi i fazave  - Shtojca 4/b

 

 6. Inspektimi i fazave  - Shtojca 4/c

 

 7. Inspektimi i fazave  - Shtojca 4/d

 

 8. Inspektimi i fazave  - Shtojca 4/e

 

 9. Inspektimi final - Shtojca 4/f

  

 10. Aplikacion për Certifikatë të përdorimit 

 

 11. Aplikacion për Certifikatë të përdorimit