Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2019

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2018

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2017

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2016

 

  

2019

 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e dytë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për mbulimin e shpenzimeve të bëra nga Komisioni Komunal Zgjedhor (KKZ)

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për mbulimin e shpenzimeve të transportit shtëpi-shkollë dhe anasjelltas për nxënësit me nevoja të veçanta

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit profesional për hartimin e Planit të Menaxhimit të peizazhit të mbrojtur "Gërmia"

 

 Vendim për subvencionimin e Auto Moto Karting Klubit "Prishtina Racing Team"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 14-156/01-0222118/19 e dt. 06.09.2019 për subvencionimin e Shend Zhjeqit

 

 Vendim për ndërtimin e strehimores për trajtimin e qenve endacak

 

 Vendim për subvencionimin e Erza Hasolli

 

 Vendim për subvencionimin e Shend Zhjeqit nga Prishtina, student i pranuar në Universitetin e Kalifornisë në Los Angelos, për studim në UCLA

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësimin e vendeve të vendosjes së flamujve në komunën e Prishtinës

 

Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit të papërdorshëm dhe disa pajisjeve të papërdorshme të automjeteve në Qendrat e Mjekësisë Familjare

 

 Vendim - Diellza Kelmendi, lirohet nga pozita e shefes së kabinetit të komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet propozimi i komisionit për subvencionimin e kopshtit "Milingonat", sipas kërkesës 14-400/04-107265/19, të dt. 10.05.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e udhëtimit të shërbyesve civilë të Komunës së Prishtinës në Republikën e Shqipërisë

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullores për themelimin dhe strukturimin e asamblesë komunale për fëmijë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Sportit

 

  Vendim për caktimin e komisionit për pranim dorëzim të ish objektit të Komunës ndaj BQK, i cili është dhënë në shfrytëzim afatgjatë, sipas vendimit nr. 01-463/06-249548/18, më 15.10.2018 të Kuvendit komunal

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-0079900/19 dt 04.04.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në fushën e Kulturës

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave

 

 Vendim për autorizimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë Bujar Gashi, që në emër të Kryetarit t'i nënshkruajë të gjitha vendimet dhe kontratat që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori

  Urdhëresë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues për zonën "Mati I"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës për Festivale e Manifestime, Muzikë, Botime, Kinematografi dhe Teatër 

 

Vendim për caktimin e komisionit për mbikëqyrjen e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te Fakulteti Teknik

 

 Vendim për emërimin e drejtores së Drejtorisë së Administratës Vasilika Zotaj 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e Parë 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e planit rregullues për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e plan rregullues të hollësishëm të bllokut të lagjes Dodona  

 

  Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Kulturës

 

  Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini

 

 Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

 

 Vendim, autorizohet Dren Kukaj, Drejtor në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, që në emër të Kryetarit të nënshkruajë për të gjitha vendimet dhe kontratat që ndërlidhet me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori përkatëse

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për mbikqyrjen e Revidimit të Planit Rregullues të Hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes Prishtina e Re - Zona Lindje

 

 Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Arsimit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kadastrit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale 

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2018"

 

 

2018

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për pagesën e diferencës bazuar në kërkesën 07-410/04-0285738/18, të dt. 06.12.2018 për Ndërmarrjen Publike Lokale "Trafiku Urban"

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për pagesën e këstit të dytë të kredisë bazuar në kërkesën 07-400/04-0285226/18 të 03.12.2018 për Ndërmarrjen Publike Lokale "Trafiku Urban" 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për projektin SORI, në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe organizatès "Doutche Gesellschaft fur Internationale Zesammenarbeit" GIZ-GmbH

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për festivalin "Sunny Hill Festival" për pagesën e performancës së artistit Action Bronson (Action Bronson Touring Corp)

 

  Vendim - Autorizohet Fitim Rexha, Drejtor në Drejtorinë e Sportit që në emër të Kryetarit, pas miratimit të listës së subvencioneve, të nënshkruajë për të gjitha vendimet dhe aktet tjera që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori përkatëse

 

 Urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pezullimin e pozitës për Bujar Gashi, Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente në kuadër të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban

 

 Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për regjistrimin e inventarit të papërdorshëm në Qendrën e mjekësisë familjare nr.5 në komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullores dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve

 

  Vendim - Autorizohet Drejtoria e Mirëqenies Sociale që të bëjë identifikimin e familjeve në nevojë në komunën e Prishtinës, në bazë të së cilës do të bëjë shpërndarjen e drunjëve për ngrohje

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për Tregun e Fundvitit

 

 Vendim për zgjidhjen e Marrëveshjes së bashkëpunimit nr. 14-020/01-0226238/17 të dt. 08.09.2018, e lidhur në mes Komunës së Prishtinës dhe OJQ "Zemrat"

 

 Vendim për subvencionimin e prindërve të cilët kanë të regjistruar fëmijët e tyre në çerdhe me bazë në komunitet

 

 Vendim për ndarjen e subvencioneve për Shoqatën e të Burgosurve Politikë të Kosovës

 

  Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve nga Kryetari

 

 Vendim për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e lauretëve sportiv për vitin 2018

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike komunale "Pallati i rinisë" SH.A

 

 Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë

 

 Vendim për shkarkimin e drejtores të Drejtorisë së Kadastrit 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale

 

 Vendim për subvencionimin e dizajnerit Taulant Qerkini

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e OJQ "Shoqata e të shurdhërve"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin e donacionit nga TIKA për këndin e lodrave në Parkun e Qytetit dhe këndin e lodrave në çerdhen "Gëzimi Ynë"

 

 Vendim për emërimin në pozitën e këshilltares së kryetarit të kryeqytetit  

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve nga fusha e Kulturës- për teatër, film, muzikë, botime, si dhe Institucionet kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Komitetit Konsultativ për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e linjave të transportit të rregullt urban dhe urban-periferik i udhëtarëve me autobus, në bazë të obligimeve që dalin nga Marrëveshja me BERZH-in, me ardhjen e 21 autobusëve të rinj

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban    

 

 Vendim për autorizimin e Valbona Osmani Mehmetaj, Drejtore në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, që në emër të Kryetarit të nënshkruajë vendimet që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori

 

 Vendim për caktimin e Komisionit për ndarjen e subvencioneve në fushën e sportit dhe rinis-faza e dytë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e ekipes udhëheqëse komunale për ditët e mbrojtjes së ambientit, të organizuar nga zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e udhëtimit të shërbyesve civilë të Komunës së Prishtinës në Republikës e Shqipërisë

 

 Vendim për emërimin e Labinot Salihut në pozitën e këshilltarit të kryetarit të kryeqytetit

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180963/18, te dt. 24.07.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-199501/18, te dt. 14.03.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180982/18, te dt. 24.07.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180940/18, te dt.24.07.2018

 

 Vendim për subvencionimin e nxënëses Edrinë Krasniqi nga shkolla Xhevdet Doda

 

 Vendim për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës së Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarje të subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal 

 

 Vendim për emërimin e Gëzon Kastrati, Këshilltar i Kryetarit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Sportit 

 

 Vendim për themelimin e njësisë për implementimin e projektit për ndërtimin e shkollave

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-451-01-0189751-18

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban  

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e Shend Zhjeqi

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e Din Dadiqit   

 

 Vendim për themelimin, implementimin e projektit, për ndërtimin e shkollave 

 

 Vendim për emërimin e Nezir Ismailit, Zyrtar Administrativ 

 

 Vendim për emërimin e Diellza Begolli, Këshilltare e Kryetarit  

 

 Vendim për emërimin e Adonis Tahiri, Zyrtar për marrëdhënie me publikun  

 

 Vendim për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban, Prishtinë 

 

 Vendim për subvencionimin e blerjes së 255 dhuratave për punëtor të Komunës së Prishtinës, me rastin e vitit të ri 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-45101-0150725  

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e shfrytëzesve të hapësirave publike para objekteve afariste - hoteliere 

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

 

 Vendim - Emërohen anëtarët e bordit të drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale "Sport Marketing" SH.A. 

 

 Vendim për emërimin e nënkryetarit të Komunës së Prishtinës z. Muhedin Nushi   

 

 Vendim për subvencionimin e transportit të tifozëve - Plisat, nga Prishtina në Pejë për përcjelljen e lojës së fundit të kampionatit

 

 Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Parqeve Fatime Hajdari   

 

 Vendim për caktimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave  

 

  Vendim për formimin e komisionit pët shqyrtim dhe vendosje lidhur me kërkesat për mbindërtim tek Fakulteti i Shkencave Matematikore dhe Fakulteti i Filologjisë, si dhe renovimi izolimi i Menzës së Studentëve 

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione, në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e ekipit vlerësues pedagogjik për fëmijët me nevoja të veçanta, për t'ju mundësuar arsimim të përshtatshëm bazuar në nevojat individuale të tyre

 

 Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 08. nr. 031-19492 e dt. 25.01.2016 për numrin dhe emërtimin e drejtorive si organe të administratës së Komunës

 

 Për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit  14-020/04-101487/18 e dt. 27.04.2018

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për subvencione

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për caktimin e vlerës referente investuse të projektit të ndërtesave për caktimin e tarifës për leje mjedisore në komunën e Prishtinës

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste në komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet propozimi i komisionit të formuar në bazë të vendimit 01 nr. 031-101598 e dt. 29.04.2014 për ndarjen e subvencioneve në fushën e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për periudhën janar - prill 2018

 

 Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e Këshillit Drejtues të Teatrit "Dodona" në Prishtinë

 

 Urdhëresë 

 

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione fusha e rinisë dhe sportit

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimine  grupit punues për ndërtesën e ish-Kinemasë së Armatës, sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit të dt. 13.04.2018, e lidhur në mes të Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Administratës Publike

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-0073207/18 e dt. 27.03.2018

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e OJQ-Shoqatave të fermerëve në Komunën e Prishtinës

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore organike - furnizimi me fidan të "Gojy Berry"

 

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për prodhimtarin e bujqësore organike - Çertifikimi për prodhimtari organike bujqësore

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për ngrohjen e serrave me qëllim të kultivimit të perimeve në ambient të mbyllur në një periudhë sa më të gjatë kohore

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në formë të pagesave direkte në lëmin e blegtorisë: gjedhe qumështore, dele dhe dhi

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve në formë të pagesave direkte

 

Vendim për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor në zonat urbane

 

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës, për festivale, organizime, manifestime dhe ekspozita

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-451/01-0050193/18, të dt. 01.03.2018

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për përcaktimin e kritereve në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për pranimin dhe shqyrtimin e ankesave për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për krijimin e mekanizmit komunal të Kodit të etikës komunale

 

 Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në Komunën e Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave, për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit Komunal për Kthim

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për treg të luleve

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për Narrativen e Qytetit

 

  Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarje të subvencioneve në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

 

Vendim për themelimin dhe funksionalizimin e Komitetit të auditimit të brendshëm Komuna e Prishtinës

 

Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e Arlind Bekteshi, sportist i sportit të karatesë në klubin "Dardania" në Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e XPORTAL Esports Academy

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "PRISHTINA PARKING" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "HORTIKULTURA" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "PASTRIMI" Sh.A. 

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "TRAFIKU URBAN" Sh.A.

  

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "STACIONI I AUTOBUSËVE" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "TERMOKOS" Sh.A.

 

   Vendim për formimin e komisionit për vlersimin e raporteve të lejeve mjedisore komunale

 

  Vendim - Caktohet Bordi i ankesave, për shqyrtimin e ankesave të ushtruara ndaj tatimit në pronën e paluajtshme në territorin e Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e OJQ "Kosova Trail Running Association" (KTRA), përfaqësuar Arineta Mula

 

   Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

 

  Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Financave

 

 Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Financave të Komunës së Prishtinës

 

   Vendim - Miratohet vendimi për mbulimin e shpenzimeve të drekës, me rastin e vizitës së delegacionit të Shoqatës së grave të verbra nga Tirana

 

   Vendim

 

   Vendim - Miratohet vendimi për shpërblim me mjete financiare, të laureatëve sportivë për vitin 2017

 

    Vendim - Miratohet vendimi për shpërblim me mjete financiare për sportistët "Shpresat e sportit 2017"

 

   Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2017"

 

   Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturë, Rini dhe Sport

 

   Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Bujqësisë

 

   Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Financave

 

 

2017

   Vendim për emërimin e nënkryetarit të Komunës së Prishtinës Selim Pacolli

 

   Vendim për emërimin e Drejtorit të Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave Gëzim Mehmeti

 

   Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Pronës Dren Kukaj

 

    Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Inspeksionit Brahim Mehmetaj

 

    Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Arsimit Januz Salihaj

 

   Urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike

 

   Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Administratës Muhedin Nushi

 

    Vendim për emërimin e Drejtoritë të Drejtorisë së Kaadastrit Nora Kelmendi

 

     Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Shendetsisë dhe Mirëqenies Sociale Arben Vitia

 

     Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm Genc Bashota

 

    Vendim për emërimin e shefes së kabinetit Diellza Kelmendi

 

   Vendim për miratimin e Drejtorit të Drejtorisë së Urbanizmit Ardian Olluri

 

   Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportiv për vitin 2017 

 

   Vendim për formimin e komisionit për regjistrimin e pasurisë së depos dhe arkës së Komunës së Prishtinës 2017

 

   Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban, Prishtinë

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për invertarizimin e pasurisë jo formale për Drejtorinë e Bujqësisë

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Urbanizmit

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirqenies Sociale

 

  Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Pronës

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Kulturës

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Kadastrit

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Inspeksionit

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Financave

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Arsimit

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e Administratës

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - inventarit

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - regjistrimin e barnave

 

     Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - materialit laboratorik

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - materialit harxhues

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - autoambulancave

 

    Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare - arkës

 

   Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiale për DSHPMSH

 

  Vendim - Miratohet vendimi për mbulimin e shpenzimeve të bëra nga Komisioni Komunal Zgjedhor

 

  Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e koordinatorit dhe zëvendës koordinatorit për Sistemin e Menaxhimit të Performancës së Shërbimeve Komunale (SMPSHK)

 

   Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit 01. Nr. 031-165969 e dt. 13.05.2016, për caktimin e komisionit për Sistemin e Menaxhimit të Performancës së Shërbimeve Komunale (SMPSHK)

 

    Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a. Prishtinë 

 

   Vendim - Miratohen vendimi për subvencionimin e transportit për bartjen e valltarëve të Qendrës së Pionerëve me rastin e Festivalit Tradicional "Ylberi i Prishtinës"

 

  Vendim - Miratohen vendimi për subvencionimin e transportit për bartjen e mësimdhënësve në relacionin Prishtinë-Koliq-Podaj dhe anasjelltas

 

   Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e Shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-së, dega në Prishtinë

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 014. nr. 370/03-0219532/17, dt. 30.08.2017

 

  Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e fermerit Samir Mustafa, të përzgjedhur nga komisioni i formuar me dt. 19.04.2017 për menaxhimine  subvenioneve në sektorin e bujqësisë në bazë të thirrjes për aplikim të dt. 30.03.2017, për prodhimtari organike-bimë aromatike dhe mjekësore - "Goji Berry"

 

 

   Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e fermerit Resul Berisha, të përzgjedhur nga komisioni i formuar me dt. 19.04.2017 për menaxhimine  subvenioneve në sektorin e bujqësisë në bazë të thirrjes për aplikim të dt. 30.03.2017, për prodhimtari organike-bimë aromatike dhe mjekësore - "Goji Berry"

 

  Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e fermerit Nasir Mustafa, të përzgjedhur nga komisioni i formuar me dt. 19.04.2017 për menaxhimine  subvenioneve në sektorin e bujqësisë në bazë të thirrjes për aplikim të dt. 30.03.2017, për prodhimtari organike-bimë aromatike dhe mjekësore - "Goji Berry"

 

  Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e fermerit Burim Berisha, të përzgjedhur nga komisioni i formuar me dt. 19.04.2017 për menaxhimine  subvenioneve në sektorin e bujqësisë në bazë të thirrjes për aplikim të dt. 30.03.2017, për prodhimtari organike-bimë aromatike dhe mjekësore - "Goji Berry"

 

  Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e fermerit Alban Behluli, të përzgjedhur nga komisioni i formuar me dt. 19.04.2017 për menaxhimine  subvenioneve në sektorin e bujqësisë në bazë të thirrjes për aplikim të dt. 30.03.2017, për prodhimtari organike-bimë aromatike dhe mjekësore - "Goji Berry"

 

  Vendim - Shpallet gjendje emergjente në nivel Komune

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për caktimin e vlerës referente investuese të projektit të ndërtesave pë caktimin e tarifës për leje mjedisore komunale

 

    Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për trajtimin e ndërhyrjeve pa leje në objektet ekzistuese

 

   Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a. Prishtinë

 

   Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, për caktimin e tarifës në bazë të së cilës do të llogaritet taksa për rregullimin e infrastrukturës komunale

 

   Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për këndet e librave

 

    Vendim për emërimin e nënkryetarit të Komunës 

 

    Vendim për lirimin nga posti i nenkryetarit të komunës së Prishtinës

 

    Autorizim - AUTORIZOHET z. Muhedin Nushi, nënkryetar i Komunës së Prishtinës, që në emër të Komunës së Prishtinës, të nënshkruajë Marrëveshjen e mirëkuptimit për bashkëfinancim, në mes të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Komunës së Prishtinës

 

    Vendim - Ardian Olluri emërohet në pozitën e drejtorit të Drejtorisë së Urbanizmit të Komunës së Prishtinës, nga data 17.08.2017

 

   Vendim - Arbërie Nagavci, shkarkohet nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit të Komunës Prishtinës

 

   Vendim - Fitore Pacolli, shkarkohet nga pozita e shefes së kabinetit të Komunës së Prishtinës

 

    Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve dhe sugjerimeve për Planin Rregullues të Hollësishëm për tërësinë urbane "B",të Lagjes "Prishtina e Re" - Zona Lindje

 

    Vendim - Liburn Aliu, shkarkohet nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Urbanizmit të Komunës së Prishtinës

 

   Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e Komisionit për ndarjen e banesave, për familjet e dëshmorëve, të zhdukurve të UÇK-së, veteranët e UÇK-së, invalidët civil të luftës, viktimat e dhunës seksuale të luftës, viktimat civile të luftës dhe familjarët e tyre

 

   Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a. Prishtinë

 

   Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për ndryshimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr.l 10 - 2782, dt. 02.12.2011

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për përcjelljen korrje-shirjeve-2017

 

  Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për formimin e komisionit për hartimin e planit 3-vjeçar të banimit

 

  Vendim për caktimin e grupit punues për punimin e rregullores pëtë drejtat e femijëve

 

  Vendim për subvencionimin e ndërmarrjes publike Trafiku Urban

 

  Vendim për lejim të udhëtimit të zyrtarëve Komunal në Shqipëri

 

  Urdhëresë për Kishën Protestane Ungjillore

 

  Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për ndarjen e banesave me qira për shërbyesit civil

 

  Vendim për caktimin e përfaqësuesve nga Komuna e Prishtinës në caktimin e kritereve për ndarjen e lokaleve në lagjen Pejton me NPB-në

 

  Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01020/04-0091074/17 dt 20.04.2017

 

  Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për treg të luleve

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e rinisë dhe sportit

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës për Teatër

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës për Botime dhe Film

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e Këshillit Drejtures të Teatrit "Dodona" në Prishtinë

 

PDF---ICON-(5).png  Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për ndarjen e banesave me qira për shërbyesit civil

PDF---ICON-(5).png  Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit për mbulimin e shpenzimeve të transportit, për studentët e Fakultetit Juridik të Universitet të Prishtinës 

 

PDF---ICON-(5).png  Urdhëresë lidhur me qarkullimin rrugor në Ditën e Punëtorëve, më 1 Maj

 

 Vendim për përkrahjen e fermerëve në lëmin e blegtorisë: gjedhe, qumështore, dele dhe dhi

 

  Vendim për përkrahjen e fermerëve për ngritjen e pemishteve të reja - mjedër

 

 Vendim për përkrahjen e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore - pemë dhe perime

 

 Vendim për përkrahjen e bletarëve

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatra, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbulimin e shpenzimeve të funeralit për dy fëmijët e vdekur tragjikisht në lagjen "Kolovicë"-Prishtinë

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01. nr. 031-312199 DT. 23.12.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për caktimin e kritereve për ndarjen e subvencioneve në drejtorinë e Bujqësisë

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01. nr. 038-293730 DT. 02.12.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Grupit punues për projektin SoRI

 

 Vendim Preliminar

 

 Vendim - Miratohet kërkesa e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, lidhur me vendimin për zgjatjen e afatit kohor të licencave për automjetet e transportit taksi

 

 Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e raporteve të lejeve mjedisore komunale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për lirim nga tatimi në pronën e paluajtshme

 

  Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

 Vendim për shfuqizimin e ngritjes së shkallës së Gatishmërisë Emergjente në nivel të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për shpërblim me mjete financiare, laureatët sportiv për vitin 2016, të përzgjedhur nga komisioni i formuar në bazë të Vendimit me nr. 031-312199 dt. 23.12.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për shpërblim me mjete financiara, shpresat e sportit 2016, të përzgjedhur nga komisioni i formuar në bazë të Vendimit me nr. 031-312199 dt. 23.12.2016

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare për Drejtorinë e shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

2016

 

  Vendim për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare

 

  Vendim për ndryshimin e vendimit, 01.nr. 031-159332, DT. 03.07.2014

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e planifikimit të hapësirës ku parashihet të ndërtohet Xhamia Qendrore në Prishtinë

 

Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve të familjes Gashi, me rastin e vdekjes tragjike të dy fëmijëve në lagjen "Kolovica" në Prishtinë, si përkrahje për përballimin e gjendjes së rnëndë financiare

 

Vendim në bazë të këtij vendimi formohet komisioni për përzgjedhjen e laureatëve sportivë për vitin 2016

 

 Urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike

 

  Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e komisionit për vlerësimin e automjeteve për ankand publik

 

   Vendim preliminar

 

  Vendim për caktimin e komisionit për evidentimin e shfrytëzuesve të hapësirave publike para objekteve afariste-hoteliere për sezonin dimëror

 

  Vendim

 

   Vendim - Caktohet komisioni për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës në lëmin botime dhe film

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për transparencë

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për subvencione

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve dhe sugjerimeve për Planin e hollësishëm rregullues "Kodra e Trimave"


  Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

          

    Vendim

 

    Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për garat "Përralla më e mirë për Prishtinën" dhe "Novela grafike"

 

   Vendim për formimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e bizneseve, të cilat do të jenë pjesëmarrëse në tregun e fundvitit

 

   Vendim për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" SH.A

 

    Vendim për ndryshimin e vendimit për subvencionimin e qirasë për zyrën e OJQ-së SHOQATA PËR HULUMTIMIN E FATIT TË PERSONAVE TË PAGJETUR

  Vendim - Miratohet vendimi, për ndarjen e masës drusore për djegieje, e konfiskuar nga autoriteti i pyjeve dhe sektori i pylltarisë në kuadër të Inspeksionit të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarjen e banesave për familjet e dëshmorëve, veteranëve. invalidët e luftë dhe nevojat e shpronësimeve, ndërtuar në parcelën kadastrale nr. 584-3, Zona kadastrale Çagllavicë, në pronësi të Komunës së Prishtinës, me sipërfaqe prej 6869 m2

 

  Vendim - Dr. Bujar Gashi, i sistemuar në pozitën - specialist i mjekësisë familjare, pranë Qendrës së Mjekësisë Familjare në Prishtinë, caktohet në pozitën: u.d. i drejtorit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente në Prishtinë, në kuadër të Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

  Vendim për ndryshimin e vendimit - Miratohet vendimi për ndryshimin e vendimit  01. nr. 031 - 220534 të dt. 30.08.2016 për shqyrtimin e ankesave për procedurat e faljes së borxheve publike

 

 Vendim - Caktohet komisioni për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e  kulturës në lëmin muzikë, ekspozita dhe manifestime

 

  Vendim - Miratohet kërkesa e OJQ-së SHHFPP - Shoqata për hulumtimin e fatit të personave të pagjetur nga Prishtina për subvencionimin të qirasë për zyrën e kontraktuar

    Vendim - Refuzohet kërkesa e Fitim Marolli-t nga programi i Riintegrimit për Riintegrim

 

     Vendim - merret vendimi për subvencionimin e prindërve në çerdhen me bazë në komunitet "SOS Kopshti"

 

    Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike komunale "Stacioni i Autobusëve Prishtinë"

 

    Vendim për caktimin e drejtorit të Drejtorisë së Bujqësisë - Ferat Makolli

 

    Vendim për caktimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës - Besart Vllahinja

 

     Vendim për caktimin e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit - Salih Zyba

 

    Vendim për organizimin dhe masat e sigurisë në vendndërtim

 

    Vendim - Autorizohet z. Arben Krasniqi, udhëheqës i Sektorit të pylltarisë, që të bëjë nënshkrimin e lejeve për prerjen e pyjeve në pronësi private

 

    Vendim - miratohet vendimi për subvencionimin e prindërve në çerdhen me bazë në komunitet "Boranika"

 

   Vendim - miratohet vendimi për subvencionimin e prindërve në çerdhen me bazë në komunitet "Shkronjat"

 

    Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit

 

   Vendim - Shkalla e gatishmërisë emergjente në lagjen "Velani"

 

  Urdhëresë - Urdhërohet evakuimi i banorëve të objektit të banimit individual, i cili gjendet në rrugën Fehmi Agani, përkatësisht në parcelën kadastrale 6275

 

    Vendim - miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" SH.A

 

   Vendim - formohet komisioni "ad hoc" për shqyrtimin e ankesave ndaj vendimit për ndarjen e bursave komunale

 

   Vendim - miratohet vendimi për lejim të udhëtimit të shërbyesve civilë të Komunës së Prishtinës në Republikën e Shqipërisë

 

    Vendim - formohet komisioni për shqyrtimin e aplikacioneve për bursa, në bazë të konkursit të dt. 21.04.2016

 

    Vendim - Caktohet komisioni për evidentimin e shfrytëzuesve të hapësirave publike para objekteve afariste - hoteliere

 

    Vendim - Caktohet komisioni për vlerësimin e automjeteve për ankand publik

 

    Vendim për ndryshimin e vendimit 01. NR. 031 - 829 86

 

    Vendim - Caktohet komisioni për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga rrëshqitja e dheut dhe dëmtimit të rrugës "B"

 

    Vendim - Caktohet komisioni për vlerësimin e automjeteve për ankand publik

 

    Vendim për unifikimin e shkallëve dhe panove reklamuese në lokalet afariste përgjatë bulevardit " DËSHMORËT E KOMBIT "

 

   Vendim - miratohet vendimi për ndarjen e bursave për studentë të komunës së Prishtinës për vitin akademik 2015/2016

 

  Vendim - miratohet vendimi për mbështetje financiare të institucionit parashkollor (IP) "Ngjyrat" në Hajvali

 

 Vendim - miratohet propozimi i Zyrës komunale për komunitete dhe kthim, për subvencionimin e dy familjeve Saviq dhe Baraq

 

 Autorizim

 

  Vendim - miratohet vendimi për caktimin e Grupit punues për projektin "SoRI"

 

   Vendim - miratohet vendimi për subvencionimin e prindërve në çerdhen "Shtëpia Magjike"

 

   Vendim - miratohet propozimi i Zyrës komunale për komunitete dhe kthim, për pëkrahje financiare të znj. Gordana Miliçeviq

 

   Vendim - miratohet propozimi i Zyrës komunale për komunitete dhe kthim, për pëkrahje financiare për familjen gjashtë anëtarëshe të z. Remzi Marolli

 

   Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit komunal që kujdeset për zhvillimin e diskutimit publik për rregulloren e taksave dhe tarifave për dhënien e lejes së ndërtimit

 

   Vendim për caktimin e ushtruesit të detyrës udhëheqëse shërbimit social njësia Qafa

 

   Vendim për caktimin e ushtruesit të detyrës udhëheqëse shërbimit social njësia Kodra e Diellit

 

   Vendim për caktimin e ushtruesit të detyrës udhëheqëse shërbimit social njësia Kodra e Trimave

 

   Vendim - Zijadin Gashi, shef në zyrën e Kuvendit, caktohet kordinator i punëve me Agjencinë Kundër Korrupcion

 

   Vendim - Miratohet vendimi për pagesë të mjeteve financiara për z. Brook Cambell Johnston për çmimin e "Rexhep Luci" të fituar në vitin 2014

 

   Vendim - Miratohet kërkesa e INPO - Iniciativa Për Progres nga Prishtina për pagesë të mjeteve financiare për realizimin e projektit "Shkolla e Aktivizimit"

 

   Vendim për shkarkimin e drejtorit së Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

 

   Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike komunale " Trafiku Urban " SH.A. 

 

   Vendim për subvencionimin e Trafikut Urban

 

   Vendim për caktimin e drejtorit të Drejtorisë së Financave dhe Pronës

 

   Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë për Financa dhe Pronë

 

   Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit lokal të veprimit për riintegrimin e personave të riatdhesuar në Komunën e Prishtinës

 

   Vendim për emërimin e Hatmane Demiri u.d drejtor në SHFMU " Ismail Qemali "

 

   Vendim për shkarkimin e Drita Cenaj

 

   Vendim për çerdhen Ngjyrat