Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2020

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2019

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2018

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2017

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2016

 

 

 

2020

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e pemëtarisë 

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e blegtorisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e shpeztarisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e primtarisë

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit  14-020-070094087/19, e dt. 24.04.2019 për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues për zonën "Mati 1", vazhdimi i rrugës B (Bahri Fazliu), pjesa jugore dhe hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria", pjesa e kolektorit

 

 Vendim - Gëzon Kastrati, lirohet nga pozita e këshilltarit të Kryetarit të Kryeqytetit

 

 Vendim - Anulohet vendimi 14-353/01-0231887/19 dt. 20.09.2019, për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës dhe vendimi 14-020/04-312333/19 dt. 26.12.2019 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 14-353/01-0231887/19 dt.20.09.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për krijimin e TASK Forcës në nivel të DKA-së, sipas Udhëzuesit të përgjithshëm të MASH për organizimin e mësimit në vitin shkollor 2020/2021 në kushtet e pandemisë COVID-19

 

 Vendim për ndryshimin e formimit të komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave 

 

Vendim - Miratohet vendimi për vendosjen e një çezme në sheshin "Zahir Pajaziti"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Kreshnik Morinës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Andra Dauti, fituese e vendit të tretë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Redon Kikaj,fitues i vendit të dytë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Brikena Morina Krasniqi, përfaqësuese e fituesit të vendit të parë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Atdhe Mulla, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Valdrin Xhemaj, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-81773/20 të dt. 03.06.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Rina Cakaj Krasniqi, anëtare e jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për Driton Pacollin

 

 Vendim - Shfuqizohet urdhëresa për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun e Gërmisë 

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e Mirëqenies Sociale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin dhe ndarjen e subvencioneve për Sport&Rini - faza e parë

 

 Vendim për formimin e komisionit për shpërndarjen e tabletave dhe kompjuterëve për nxënësit e Komunës së Prishtinës

 

  Vendim për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, në Komunën e Prishtinë

 

 Urdhëresë për vazhdimin e kufizimit të lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Urdhëresë për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Vendim për ngritjen e shkallës së gatishmërisë emergjente në nivel komune

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës - faza e parë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për student të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e parregullsive për regjistrimin e lokaleve të NPB-së në operatin kadastral

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, Drejtoria e Kulturës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë

 

 

 Vendim për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2019" 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit të papërdorshëm dhe disa pajisjeve të papërdorshme

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për verifikimin e gjendjes teknike të objektit të SHML "Ahmet Gashi" Prishtinë

 

 Vendim për caktimin e ekipit koordinues për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

 Vendim për caktimin e ekipit qeverisës politik për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

  Urdhëresë - Drejtoria e Financave të ndryshoj orarin e punës së sporteleve të tatimit në pronë përshkak të mos funksionimit të sistemit online të pagesave në orët e  pasdites

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0005025/20, të dt. 09.01.2020

 

Vendim - Naim Jakaj, emërohet në pozitën e këshilltarit të kryetarit të kryeqytetit, nga data 03.01.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportive për vitin 2019

  

2019 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-353/04-0231887/19 i dt. 20.09.2019

 

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/02-0110311/18 dt. 10.05.2018

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-283856/19 i dt. 18.11.2019

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-303181/19 i dt. 13.12.2019

 

  Vendim për ndarjen e mjeteve si subvencion për blerjen e drunjëve për ngrohje, për 201 familje me asistencë sociale 

 

 Vendim për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 14-020/04-0119925/19, të dt. 24.05.2019

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarive afariste 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për operacionin e bashkëshortes së Ragip Makollit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Teatrit "Dodona"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për pranimin e investimeve të projektit për instalimin e kamerave në liqenin e Badocit, të financuar nga "RESI" 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për Tregun e Fundvitit

 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Bujqësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësim teknik për rrezikshmëri të objekteve banuese dhe infrastrukturore

 

 Vendim për caktimin e organit mbikëqyrës për kontratën shtëpi ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB)

 

  Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e dytë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për mbulimin e shpenzimeve të bëra nga Komisioni Komunal Zgjedhor (KKZ)

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për mbulimin e shpenzimeve të transportit shtëpi-shkollë dhe anasjelltas për nxënësit me nevoja të veçanta

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit profesional për hartimin e Planit të Menaxhimit të peizazhit të mbrojtur "Gërmia"

 

 Vendim për subvencionimin e Auto Moto Karting Klubit "Prishtina Racing Team"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 14-156/01-0222118/19 e dt. 06.09.2019 për subvencionimin e Shend Zhjeqit

 

 Vendim për ndërtimin e strehimores për trajtimin e qenve endacak

 

 Vendim për subvencionimin e Erza Hasolli

 

 Vendim për subvencionimin e Shend Zhjeqit nga Prishtina, student i pranuar në Universitetin e Kalifornisë në Los Angelos, për studim në UCLA