Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2024

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2023

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2022

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2021

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2020

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2019

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2018

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2017

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2016

 

2024

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me gjendjen civile

 

  Vendim - Miratohet caktimi i organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi "Kontratë për mirëmbajtjen e varrezave të qytetit" e lidhur ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe NPL "Gjelbër" sh.a me nr. 14-024/01-54592/24 i dt. 26.04.2024

 

  Vendim - Miratohet shfuqizimi i Vendimit për themelimin e Komisionit për dhënien e leje-pëlqimeve për shfrytëzimin e hapësirave publike dhe organizimin e aktiviteteve kulturore-sportive dhe rekreative në Kryeqytet nr. 14-020/04-92201/23 i dt. 08.05.2023 dhe Vendimit për plotësim-ndryshimin e këtij Vendimi nr. 14-020/04-126600/23 i dt. 20.06.2023

 

  Vendim - Miratohet caktimi i organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi "Kontratë për menaxhimin e qendrës së kompostimit" e lidhur ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe NPL "Gjelbër" sh.a. me nr. 14-024/01-54589/24 i dt. 26.04.2024

 

  Vendim për miratimin e projektit - Miratohet Projekti me titull: "Ngritja e kapaciteteve për menaxhim të lëndëve në Drejtorinë e Zhvillimit Rural të Komunës së Prishtinës" duke u bazuar në kërkesën me nr. të protokollit 14-016/01-38369/24 të datës 18.03.2024 i kërkuar nga Drejtoria e Zhvillimit Rural

 

  Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit punues për hartimin e planit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

 

  Vendim - Themelohet Komisioni për vlerësimin e ofertave për dhënien me qira të vendgjuetive të përbashkëta në Komunën e Prishtinës

 

  Vendim - Plotësohet-ndryshohet vendimi me nr. 14-020/05-20903/24 i datës 06.02.2024 për caktimin e komisionit për vlerësimin e gjendjes fizike të disa objekteve të cilat menaxhohen nga Kryeqyteti

 

  Urdhëresë

 

  Vendim - Autorizohen z. Alban Zovgaj, nënkryetar i Kryeqytetit dhe znj. Jehona Lushaku Sadriu, nënkryetare e Kryeqytetit, që në emër të Komunës së Prishtinës të nënshkruajnë vendimet dhe kontratat që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet caktimi i organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi "Kontratë për ofrimin e shërbimeve primare të menaxhimit të mbeturinave në gjithë territorin e Komunës së Prishtinës" e lidhur ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Kompanisë Regjionale "Pastrimi" me nr. 14-024/01-30928/24, e datës 29.02.2024

 

  Vendim - Miratohet formimi i komisionit të përbashkët me NPL "Pallati i Rinisë" Sh.A për mbikëqyrjen e punimeve për restaurimin e Fontanës

 

  Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e projekteve të dorëzuara nga OJQ-të, sipas thirrjes publike në fushën e mirëqenies sociale, të dt. 08.04.2024

 

  Vendim për emërimin pro bono të Këshilltarit të Jashtëm

 

  Vendim - Themelohet Komisioni për Shqyrtimin e komenteve dhe ankesave të qytetarëve për Planin rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria"

 

  Vendim - Miratohet formimi i komisionit ad hoc për zhvillimin e procedurave për arkivimin e vulës dhe marrjen e lejes për vulë rrethore për Drejtorinë e Planifikimit, Urbanizmit dhe Mjedisit

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ekspozimin e produkteve bujqësore në tregun mobil

 

  Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit në Institucionet Parashkollore të Kryeqytetit

 

  Vendim për themelimin e komisionit për hartimin e Planit të rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera

 

  Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Sportit

 

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

  Vendim për formimin e organit kolegjial këshilldhënës për shqyrtimin e kushteve urbanistike

 

 Vendim për caktimin e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Poliklinikës Stomatologjike

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për grante dhe subvencione, në formë të pagesave direkte në sektorin e bujqësisë, për vitin 2024

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për caktimin e komisionit për zbatimin e procedurës për adoptimin e qenve endacak dhe vizitat në terren për kushtet, mbarëvajtjen dhe menaxhimin e procesit të adoptimit, me nr. 14-223/03-198246/23 dt. 27.09.2023

 

 Vendim - Ndryshohet dhe plotësohet vendimi për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016 

 

 Vendim - Miratohet kërkesa e Drejtorisë së Shërbimeve Publike që në raste të caktuara të lejohet vendosja e laurave për shkaqe të sigurisë në disa objekte për institucionet e ndryshme si: Prokuroria e Shtetit, gjykatat, policia, institucionet tjera të sigurisë, institucionet shëndetësore, institucionet bankare dhe ato mikro financiare si dhe institucione të ngjashme

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për përcaktimin e kritereve të subvencioneve dhe projekteve në sektorin e bujqësisë për vitin 2024

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentët e Kryeqytetit

 

 Vendim - Miratohet caktimi i organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi "Kontratë për ofrimin e shërbimeve primare të menaxhimit të mbeturinave në gjithë territorin e Komunës së Prishtinës" e lidhur ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Kompanisë Regjionale "Pastrimi"

 

  Vendim - Znj. Eliza Zullufi, emërohet në pozitën e asistentes administrative në zyrën e Nënkryetares së Kryeqytetit, nga data 09 Shkurt 2024

 

   Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Kulturës

 

  Vendim për lirimin nga detyra e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Prishtina Parking" Sh.A.

 

  Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Bujqësisë

 

  Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Pastrimi" Sh.A.

 

  Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Prishtina Parking" Sh.A.

 

  Vendim për lirimin nga detyra e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Pastrimi" Sh.A.

 

  Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Sportit

 

  Vendim për shpalljen e gjendjes emergjente 

 

  Vendim për lirim nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Bujqësisë

 

 Vendim për lirim nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Sportit

 

  Vendim për lirim nga pozita e drejtores së Drejtorisë së Arsimit

 

  Vendim për lirim nga pozita e drejtores së Drejtorisë së Kulturës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Anëtarëve të Komisionit për Vlerësim të Inventarit (pasurisë) të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet caktimi i komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportiv për vitin 2023

 

  Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit me nr. 14-020/05-0001455/24 i datës 04.01.2024 për formimin e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për aplikim - furnizim me pajisje bujqësore

 

  Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për caktimin e Komisionit për vlerësimin e gjendjes fizike të objekteve të cilat menaxhohen nga Kryeqyteti nr. 14-020/05-20903/24 i dt. 06.02.2024

 

  Vendim - Znj. Mimoza Sylejmani, emërohet në pozitën e Këshilltares për planifikim të Kryetarit të Kryeqytetit, duke filluar nga data 05.02.2024

 

  Vendim për emërimin e nënkryetares së Kryeqytetit 

 

  Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë për Transformim të Kryeqytetit

 

  Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Pronës dhe Kadastrit

 

  Vendim - z. Donat Lushaku, emërohet në pozitën e Këshilltarit për informim publik, zëdhënës i Kryeqytetit, Prishtinës, duke filluar nga data 5/2/2024

 

  Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

  Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë e Planifikimit, Urbanizmit dhe Mjedisit

 

  Vendim për emërimin e U.D. Drejtores të Drejtorisë së Arsimit

 

  Vendim - Ndryshohet dhe plotësohet Vendimi nr. 01-031-13761 i datës 19.01.2016 për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale

 

  Vendim - znj. Donjeta Sahatçiu, lirohet nga pozita e nënkryetares dhe u.d. drejtores të Drejtorisë së Arsimit të Kryeqytetit

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për vlerësimin e gjendjes fizike të objekteve të cilat menaxhohen nga Kryeqyteti

 

 Vendim - Miratohet themelimi i komisionit për përcaktimin e vlerës së qirasë mujore për Qendrën Kardiale të Kosovës

 

 Vendim - Për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

 Vendim - Miratohet zgjatja e linjës së autobusit nr.15 nga fshati "Prapashticë" deri në fshatin "Hajkobillë"

 

 Vendim - Miratohet caktimi i grupit punues për analizimin e çështjes së nën-stacionit kryesor të NPL "Termokos" që evidentohet në parcelën 2725/1 në Bregun e Diellit

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi me NPB

 

2023

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve, nga fusha e shëndetësisë

 

  Vendim - Miratohet caktimi i Komisionit për aplikim në Open Government Partnership (OGP) lokale

 

  Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve në të pagesave direkte, në lëmin e bletarisë 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të bizneseve, sipas Thirrjes për aplikim për Tregun e Fundvitit 2023/24

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës nr. 01-020/01-194101/18 dt.08.08.2018

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për ndarjen e bursave për shpresat e sportit të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit me nr.14-020/04-126614/23 dt. 20.06.2023, për caktimin e organit mbikëqyrës për realizimin e projektit për ujitjen e kulturave bujqësore në Prishtinë, sipas Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Kryeqytetit dhe "Iber Lepenc" sh.a me nr.14-024/01-107516/23 dt.29.05.2023

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për emërimin e Këshillit Drejtues të Teatrit "Dodona" në Prishtinë 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit, për rishikim e hapësirave të dhëna me qera, për OJQ-të dhe subjektet tjera, të cilat mbështeten nga Kryeqyteti

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për vlerësimin e gjendjes në terren nga aspekti i menaxhimit të mbeturinave

 

  Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për lejimin e hyrjes dhe qarkullimit të mjeteve motorike dhe elektrike me qëllim të furnizimit me mallra nga subjektet afariste për shtatë ditë të javës me nr. 14-030/01-269607/22 i dt. 15 Dhjetor 2022

 

  Vendim - Miratohet vendimi për ekzekutimin e pagës për kompensimin e punës të Komitetit të Auditimit të Komunës së Prishtinës

 

   Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e mjeteve financiare për përkrahjen e fermave komerciale në formë të pagesave direkte, në lëmin e shpezëtarisë - pula vojse

 

  Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për ndotjen akustike në Kryeqytet

 

  Vendim - Miratohet themelimi i grupit punues i cili do ti hartoj termat e referencës për data baze/software për taksa dhe tarifa komunale 

 

  Vendim për caktimin e U.D. të Drejtores të Drejtorisë së Arsimit

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues, për hartimin e Planit të sigurisë për "Parqet e Kryeqytetit"

 

  Vendim - Miratohet vendimi për ndarjen e bursave për Shpresat e Sportit të Komunës së Prishtinës për vitin 2023

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për mbikëqyrjen e hartimit të Planit rregullues të hollësishëm "Mati 1" për bllokun "A-11" në Prishtinë

 

   Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e Planit rregullues të hollësishëm "Prishtina e re - Zona perëndim, për pjesën e banimit individual - njësit hapësinore" I,L,G", Prishtinë

 

   Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi: "Ofrimi i shërbimit primar të menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave", e lidhur ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe KRU "Pastrimi" Sh.A. me nr. 14-024/01-26117/23 e dt. 10.02.2023

 

   Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për vlerësimin e gjendjes së rrezikshmërisë dhe nevojave për intervenim në objektin e SHFMU "Zenel Hajdini" Prishtinë

 

   Vendim - Miratohet vendimi për ndarjen e shiritit për shtegun e biçikletave

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në formë të pagesave direkte në shpeztari-pula vojse

 

   Vendim - Jora Luzha, emërohet në pozitën e këshilltares së Kryetarit të Kryeqytetit, nga data 01 Tetor 2023

 

   Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin e rrjetit të linjave dhe itinerarit të transportit urban publik 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e personit përgjegjës në Komunën e Prishtinës, për  të pranuar dhe trajtuar sinjalizimin

 

  Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit Nr. 14-020/04-162259/22 dt. 12.07.2022, për caktimin e komisionit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për zbatimin e procedurës për adoptimin e qenve endacak dhe vizitat në terren për kushtet, mbarëvajtjen dhe menaxhimin e procesit së adoptimit

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues, për hartimin e Rregullores për caktimin e procedurave të mbrendëshme për menaxhimin e pasuris jo financiare në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim për caktimin e anëtares në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publike lokale "Pallati i Rinisë" Sh.A  

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e specifikave për digjitalizimin e institucioneve shëndetësore të Kryeqytetit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për ri-organizimin e transportit publik në kuadër të Planit të Mobilitetit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencionim në raste të veçanta, në bazë të kërkesës së arsyetuar si dhe ankesat për shpenzimet e funeralit

 

 Vendim - Miratohet formimi i grupit punues për Hartimin e Planit të veprimit për arritjen e barazisë gjinore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e linjës Prishtinë-Kishnicë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për monitorimin e OJQ-ve, të cilat kanë qenë përfituese, sipas thirrjes publike për përkrahje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime direkte sociale

 

 Autorizim - Autorizohen zyrtarët e Drejtorisë së Pronë që të shqyrtojnë kërkesat e parashtruara për përcaktim të kufirit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me gjendjen civile

 

 Vendim - Plotësohet-ndryshohet vendimi 01 Nr. 031-3111 i datës 20.12.2011 për ndalimin e dhënies së lejeve ndërtimore dhe lejeve të përdorimit për personat juridikë dhe fizikë të cilët nuk i kanë përmbushur obligimet ndaj Komunës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për procedurën dhe afatet për dërgimin e kërkesave tek përmbaruesi të rasteve të reja të borxheve të personave fizikë dhe personave juridikë ndaj Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për vlerësimin e ofertave për dhënien me qira të vendgjuetive të përbashkëta në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin e qarkullimit të mjeteve motorike dhe ndryshimin e sinjalistikes vertikale në Rr. "Ali Hadri" nga kryqëzimi i Rr. "Emin Duraku" në drejtim të Rr. "Afrim Loxha"

 

 Vendim - Miratohet formimi i komisionit për hartimin e dokumentit të "Kodit të Etikës"

 

 Vendim - Znj. Albisjana Topërlaku, emërohet në pozitën e Asistentes Administrative në zyrën e Kryesuesit të Kuvendit të Kryeqytetit, nga data 01.09.2023

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e organit mbikëqyrës për Kontratën në shtëpi "Kontratë për mirëmbajtjen e rregullt teknike dhe renovimin urgjent të ndërtesa edukativo-arsimore në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim për korigjimin e Vendimit Nr. 14-020/04-159560/23 dt. 03.08.2023

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në formë të pagesave direkte në bletari

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e Grupit punues për përpilimin e specifikave teknike për databazën për shërbimet e "Qendrës për Punë Sociale"

 

 Vendim për mbylljen për qarkullim të mjeteve motorike në rrugët "Rexhep Luci", "Qamil Hoxha", rrugët/rrugicat të cilat kalojnë/dërgojnë në parkun e Universitetit të Prishtinës dhe Bibliotekës Kombëtare

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Kryeqytetit

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Ndërmarrja Publike Banesore" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Termokos" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Pallati i Rinisë" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Trafiku Urban" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Sport Marketing" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Pastrimi" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Stacioni i Autobusëve" Sh.A

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale "Hortikultura" Sh.A

 

 Vendim për lirim nga detyra e Këshilltarit të Kryetarit të Kryeqytetit 

 

 Vendim - Miratohet fillimi i procedurave të konsultimit publik, për Planin e Integritetit në Kryeqytetin Prishtinë 2023-2026

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin dhe funksionalizimin e Komitetit të auditimit për Komunën e Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të bizneseve dhe OJQ-ve, sipas Thirrjes për aplikim për Tregun veror 2023

 

 Vendim - Miratohet themelimi i grupit teknik për projektin "Prishtina një qytet pa barriera"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për organizimin e ushtrimit praktik "Zjarri 2023"

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Administratës 

 

 Vendim - Miratohet fillimi i procedurave të konsultimit publik, për Projekt Rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në territorin e Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Administratës

 

 Vendim - Miratohet formimi i komisionit për përcjelljen e korrje-shirjeve për vitin 2023

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit Nr. 14-040/04-94898/23 dt. 11.05.2023, për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për pajisje me leje, për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi kompani dhe taksi individual

 

 Vendim për emërimin e këshilltarit politik pro bono

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit Nr. 14-020/04-67854/23 dt. 30.03.2023, për themelimin e komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

 

 Vendim - Miratohet fillimi i procedurave të konsultimit publik, për Projekt Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizatave të biznesit në Komunën e Prishtinës 01. nr. 110-1203, dt. 16.06.2010

 

 Vendim - Miratohet themelimi i Komisionit për zhvillimin e procedurës për marrjen e lejes për vulë rrethore për Sektorin Ligjor të Komunës së Prishtinës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Organit mbikëqyrës për kontratën në shtëpi "Menaxhimi i Qendrës  për Trajtimin e Qenëve Endacak në Hajvali" ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe NPL "Hortikultura" sh.a me nr. 14-030/0198701/23

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit Nr. 14-020/04-92201/23 dt. 08.05.2023 për themelimin e komisionit për dhënien e lejeve-pëlqimeve për shfrytëzimin e hapësirave publike dhe organizimin e aktiviteteve kulturore-sportive dhe rekreative në Kryeqytet

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e Grupit Punues për projektin "Prishtina një qytet pa barriera"

 

 Vendim - Miratohet themelimi i organit kolegjial këshilldhënës për shqyrtimin e kërkesave për lëshimin e certifikatës së përdorimit për objektet ndërtimore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Komisionit për implementimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe Islamic Relief Worldwide - zyra në Kosovë, me nr. 14/01-71828/23 dt. 05.04.2023

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Organit mbikëqyrës për realizimin e projektit për ujitjen e kulturave bujqësore në Prishtinë, sipas Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe "Ibër Lepenc" sh.a me nr. 14-024/01-107516/23 dt. 29.05.2023

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përcjellje të aktiviteteve të dezinsektimit hapësinor në Kryeqytet

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për caktimin e grupit punues për fillimin e hartimit të Planit Rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria"

 

 Vendim - Miratohet formimi i komisionit për vlerësimin e projekteve për thirrjen publike në fushën e kulturës, për kategoritë: Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi dhe Teatër për vitin 2023

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për caktimin e komisionit për hartimin e Rregullores për përcaktimin e procedurës dhe normativave për ndërtesat me karakter të përkohshëm

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për pajisje me leje, për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi kompani dhe taksi individual

 

 Vendim - Miratohet fillimi i procedurave të konsultimit publik, për Projekt Rregulloren për përcaktimin e procedurave dhe formave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës për më pas se 1 (një) vit

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet formimi i komisionit për vlerësimin e projekteve për thirrjen publike në fushën e kulturës, për kategoritë: Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi dhe Teatër për vitin 2023

 

 Vendim - Miratohet formimi i komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Kulturës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin e projekteve për thirrjen publike në fushën e kulturës, për kategoritë: Art vizual-Figurativ, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetor dhe operatorëve Kulturorë dhe Botime, për vitin 2023

 

 Vendim - Miratohet themelimi i komisionit për dhënien e leje-pëlqimeve për shfrytëzimin e hapësirave publike dhe organizimin e aktiviteteve kulturore-sportive dhe rekreative në Kryeqytet

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin e rrjedhës së komunikacionit në lagjen "Aktash", nga qarkullimi i automjeteve nga drejtimi dy kahorë në qarkullim të automjeteve në një kahorë, me qëllim të sinjalizimit të rrugëve

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit Nr. 14-020/04-205494/22 dt. 01.09.2022, për caktimin e ekipit mbikëqyrës për kontratën në shtëpi "Shërbime urgjente të mirëmbajtjes dhe riparimeve në hapësirat publike në Komunën e Prishtinë", nëpërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB) me nr. 14-024/01-264532/21 e dt. 05.12.2021

 

 Vendim - Lejohet kompensimi për kujdestari, punën gjatë natës dhe punën jashtë orarit të punës, për nëpunësit e Brigadës Profesionale Zjarrfikëse në Prishtinë 

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e pagesës së anëtarëve të komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës në teren për zgjedhjen e Këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane, të caktuar me vendimin e Kuvendit të Kryeqytetit nr. 01-020/07-257562/2, dt.25.11.2022

 

 Vendim - Lirohen nga pagesa e transportit publik nxënësit e shkollave "Ali Kelmendi" në Barilevë, "Nexhmi Mustafa" në Besi, "Anton Zako Çajupi" në Bardhosh, "Afrim Gashi" në Hajvali,  dhe "Shkëndija" në Hajvali të cilët do të marrin pjesë në mini-trajnimin "Hyrje në kodim" në shkollën jcoders

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin dhe funksionalizimin e Komitetit të auditimit për Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet fillimi i procedurave të konsultimit publik për Projekt Rregulloren për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës 01-434/01-0094474/17 dt. 24.04.2017

 

 Vendim - Gent Luzha, caktohet Menaxher i projektit "Rrjetëzimi i shtigjeve në Gërmi"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave dhe përzgjedhjen e përfituesve sipas thirrjes publike - mbështetje financiare për Klube Sportive, Sport projekte, Shoqata dhe OJQ rinore të Prishtinës - Drejtoria e Sportit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit punues për Hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijës për zbatimin e Udhëzimit Administrativ (QKR) nr. 06/2022, për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të Drejtat e Fëmijës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit punues për Hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet caktimi i Komisionit për shqyrtimin e deformimeve të pllakës beton-arme tek kompleksi "Qafa" në Prishtinë 

 

 Vendim - Miratohet caktimi i Komisionit ad hoc për pranimin e dosjeve personale të nëpunësve të Shtëpisë së personave të moshuar

 

 Vendim - z. Bekim Mustafa, emërohet përfaqësues i Autoritetit Kontraktues, Komunës së Prishtinës, që të ushtroj detyrat dhe përgjegjësitë në pajtim me nenin 5.1 të Marrëveshjes për Partneritet Publiko Privat për ndërtimin e tri shkollave të reja dhe ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe operimit në ato shkolla 

 

 Vendim - Themelohet komisioni për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

 

 Vendim për formimin e komitetit komunal veprues në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit

 

 Vendim - z. Arton Shabani, Lirohet nga detyra e anëtarit në Komisionin Komunal të Aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Lokale të Komunës së Prishtinës "Stacioni i Autobusëve" Sh.A.

 

 Vendim - Miratohet themelimi i Komisionit për hartimin e Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi taksen administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës nr. 01-434/01-0094474/17 e dt. 24.04.2017

 

 Vendim - Miratohet themelimi i grupit punues për hartimin e Rregullores për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike dhe me bazë në komunitet 

 

 Vendim - Miratohet themelimi i grupit punues për hartimin e Rregullores për plotësimin e normave mësimore, ndarjen e orëve mësimore dhe sistemimin e mësimdhënësve

 

 Vendim - Miratohet themelimi i grupit punues për hartimin e Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e bursave për studentët e Komunës së Prishtinës 

 

 Vendim - Miratohet shtesa e pagesës për znj. Arlinda Kastrati - Zyrtare për marrëdhënie me publikun - Kabineti i Kryetarit të Kryeqytetit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për fillimin dhe plotësimin e kushteve dhe kritereve nga OE për ofrimin e shërbimeve në transportin publik për linjat private

 

 Vendim - Ndalohet qarkullimi i mjeteve motorike në Bulevardin "Zejnel Saliu", nga udhëkryqi i Rr. "Emin Duraku" deri te kryqëzimi me Rr. "Ernest Koliqi"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit punues për hartimin e Rregullores se punës të Mekanizmit Koordinues Komunal për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Anëtarë të rregullt të këtij mekanizmi 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit këshillëdhënës për digjitalizim në Arsim, në nivel komunal

 

 Vendim - Miratohet themelimi i Komisionit për hartimin e Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi taksen administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës nr. 01-434/01-0094474/17 e dt. 24.04.2017

 

 Vendim - Miratohet themelimi i Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave nga subjektet afariste për tu pajisur me certifikatë për nivelin e zhurmës së lejuar

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e "Rregullores përcaktimin e procedurës dhe normativave për ndërtesat me karakter të përkohshëm"

 

 Vendim - Znj. Zana Hoxha, emërohet në pozitën Asistente Administrative në zyrën e Nënkryetares së Komunës së Prishtinës, nga data 1 Mars 2023

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për subvencioneve-ndihma të njëhershme për kërkesa individuale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për Laureatët e Sportit për vitin 2022

 

 Vendim - Lejohet qarkullimi i mjeteve motorike që shërbejnë për transport të udhëtarëve në Rr "Xhorxh Bush" dhe Rr. "Garibaldi"

 

 Vendim - Miratohet themelimi i komisionit ad hoc për shqyrtimin e ankesave lidhur me Thirrjen për aplikim "Dhurimi i mjeteve bujqësore për familjet në kushte jo të favorshme socio-ekonomike"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e procedurave të brendshme për Drejtorinë e Financave - Sektori për Tatim në pronë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e procedurave të brendshme për Drejtorinë e Financave - Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

 Vendim - Themelohet Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për lëshimin e certifikatës së përdorimit për objektet ndërtimore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e grupit punues për hartimin e strategjisë dhe planit të veprimit lokal të Kryeqytetit për rini (2023-2027)

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin e çmimit të biletës së udhëtimit me autobusët e transportit publik të Ndërmarrjet Publike Lokale "Trafiku Urban" Sh.A.

 

 Vendim - Caktohet grupi punues për hartimin e zgjidhjes urbane për kampusin sportiv në kuadër të Planit Rregullues - Zona Ekonomike në Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet themelimi i komisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me mbështetjen financiare për viktimat e dhunës në familje

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Task-Forcës për identifikimin dhe trajtimin e problemeve në trafikun rrugor në Komunën e Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave dhe përzgjedhjen e përfituesve sipas thirrjes publike-dhurimi i mjeteve bujqësore për familjet në kushte jo të favorshme socio-ekonomike

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e personit përgjegjës në Komunën e Prishtinës, për të pranuar dhe trajtuar sinjalizimin

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për "Mbështetje Financiare për Viktimat e Dhunës në Familje"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e harmonizimit të bllokut "D2" në kuadër të Planit Rregullues "Arbëria 3", të miratuar sipas Vendimit 01. nr.35-94056, të dt. 04.05.2015 për plotësim dhe ndryshim

 

 Vendim - Arlinda Kastrati, emërohet në pozitën Zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e Kryetarit, nga data 18 Janar 2023

 

 Vendim - Premtime Preniqi, e sistemuar në pozitën Zyrtare për koordinimin e të drejtave të njeriut, në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, caktohet zyrtare për mbrojtjen e të dhënave personale

 

 Vendim - Miratohet themelimi i komisionit për trajtimin e kërkesave të nëpunësve civil për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës (KPMSHCK)

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për fillimin e hartimit të Planit rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria"

 

 Vendim për formimin e grupit punes për hartimin e planit lokal të veprimit për riintegrimin e personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve në Komunën e Prishtinës 2023-2025

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit me nr. 14-020/04-171420/22 dt.20.07.2022, për formimin e komisionit për verifikimin e shfrytëzimit dhe statusit të pronës komunale në zonën industriale

 

2022

 

 Vendim - Miratohet formimi i organit kolegjial këshillëdhënës për shqyrtimin e kushteve urbanistike dhe lejeve ndërtimore 

 

 Vendim - Jona Gashi, emërohet në pozitën e zyrtares administrative, si zyrtare mbështetëse në zyrën e Kryetarit, nga data 21 Dhjetor 2022

 

 Urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike 

 

 Vendim - Lejohet hyrja dhe qarkullimi i mjeteve motorike dhe elektrike me qëllim të furnizimit me mallra nga Subjektet Afariste për shtatë ditë të javës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e z. Nazmi Gërbeshi, sipas kërkesës nr. 12-320/01-44860/22 dt.02.03.2022

 

 Vendim për lirimin e pozites- Zyrtare Administrative në Zyrën e Kryetarit 

 

 Vendim - Miratohet lista e fermerëve përfitues nga komisioni i caktuar për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve të dt. 05.12.2022

 

 Shfuqizohet vendimi për shfrytëzimin e shërbimeve nga bufeja me nr. 14-422/01-257667/22 dt. 25.11.2022

 

 Vendim për caktimin e koordinatorit dhe grupit punues për identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut për vitin 2023 sipas procedurave të MFK-së

 

 Vendim - Caktohet komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të bizneseve dhe OJQ-ve. sipas Thirrjes për aplikim për Tregun e Fundvitit 2022/23

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave në Drejtorinë e Bujqësisë

 

 Vendim për shfrytëzimin e shërbimeve nga bufeja

 

 Vendim - Caktohet komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për subvencionim në raste të veçanta, në bazë të kërkesës të arsyetuar si dhe kërkesat për shpenzimet e funeralit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e ekipit për monitorimin dhe raportimin e projekteve të përfituesve në bazë të Thirrjes publike për përkrahje financiare të projekteve në fushën e shërbimeve sociale të dt. 04 Korrik 2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për monitorimin dhe raportimin e projekteve të përfituesve në bazë të Thirrjes publike për përkrahje financiare të projekteve në fushën e shërbimeve sociale të dt. 04 Korrik 2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e Komisionit për trajtimin dhe verifikimin e borgjeve të papaguara nga personat fizik dhe juridik ndaj Komunës së Prishtinës si pasojë e pajisjes me leje ndërtimore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për fillimin e procedurave të konsultimit publik për Projekt Rregulloren për Transparencë

 

 Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit, për mbulimin e shpenzimeve të transportit shtëpi-shkollë/institucion parashkollor publik dhe anasjelltas për nxënësit/fëmijët me nevoja të veçanta

 

 Vendim - Themelohet komisioni për koordinimin e linjës Prishtinë-Graçanicë-Kishnicë 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për fillimin e procedurave të konsultimit publik për Projekt Rregulloren për orarin e punës dhe mbrojtjen nga ndotja akustike në sektorin e Gastronomisë 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për evidentimin e pasurisë komunale dhe regjistrimin e saj në sistemin e SIMF-së 

 

 Vendim - Ndryshohet dhe plotësohet Vendimi 14-030/01-61906/22 i dt. 18.03.2022 për emërimin e dy anëtarëve nga Komuna e Prishtinës, të cilët do të jenë pjesë e Bordit Drejtues të Institutit UPCO Cluster

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pako ushqimore për zyrtarët e administratës së Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e organit mbikëqyrës të NPL "Hortikulturës" për kontratën me nr. të protokollit 2814 të dt. 19.10.2022, në mes të Komunës së Prishtinës dhe NPL "Hortikulturës"

 

 Vendim - Lirohet nga pagesa e transportit publik, nga NPL "Trafiku Urban" të gjithë personat e gjinisë femërore

 

 Vendim - Themelohet ekipi teknik për lansimin e sistemit regjional të menaxhimit të integruar të mbeturinave

 

 Vendim - Lirohen nga pagesa të gjithë personat të cilët bëjnë realizimin e mamografisë në Qendrat e Mjekësisë Familjare në të cilat ofrohet ky shërbim

 

 Vendim

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-320/01-0205496/22 i dt. 01.09.2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për përkrahje financiare për Shoqatën e filozofëve të Kosovës

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit me nr. 14-020/04-122153/22 dt. 31.05.2022, për caktimin e komisionit për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencioneve në Drejtorinë e Kulturës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për Menaxhimin e Sistemit të Performancës të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për formimin e grupit punues për hartimin e Planit Komunal për Shërbime Sociale dhe Familjare 

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në formë të pagesave direkte për prodhuesit e mishit, gjedhe për majmëri 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e personave përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesit, si pikë kontaktuese në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në formë të pagesave direkte për prodhuesit e qumështit 

 

 Vendim - Roland Peraj, emërohet në pozitën e Këshilltarit Politik të Kryetarit të Kryeqytetit të Prishtinës, nga data 01.10.2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për menaxhimin e mbeturinave

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e lokacioneve të cilat do të shfrytëzohen si deponi për hedhjen e dheut 

 

 Vendim  - Osman Bllaca, caktohet zyrtar përgjegjës për koordinimin e procesit të konsultimit publik

 

 Vendim për emërimin pro bono të Këshilltarit të Jashtëm

 

 Vendim - Të gjitha pagesat mujore të prindërve të kryera për muajin Shtator gjatë periudhës së grevës për Institucionet parashkollore publike në komunën e Prishtinës do të zbatohen për muajin pasues

 

 Vendim - Zyrtar përgjegjës për procesin e barrës administrative në kuadër të Komunës së Prishtinës, caktohet Diellon Gjonbalaj, zyrtar ligjor 2 në Sektorin Ligjor në kuadër të Kabinetit të Kryetarit

 

 Vendim - I lejohet kompensimi i aksionarëve të ndërmarrjeve publike lokale të Prishtinës të deleguar nga Kryetari i Kryeqytetit, njëjtë sikurse aksionarët e deleguar nga Kuvendi i Kryeqytetit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për zhvillim të një databaze, e cila do të lehtësojë procesin e konsultimeve publike dhe do të ndihmojë përfshirjen më të madhe të grupeve të ndryshme qytetare e në veçanti grupet e margjinalizuara në proceset vendimmarrëse në nivel lokal

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e dytë 2022

 

 Vendim - Themelohet Ekipi i Task Forcës për përgjigje ndaj emergjencave lokale në sektorin e energjisë

 

  Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e kultivuesëve të bimëve mjekësore-aromatike (BMA), në formë të pagesave direkte 

 

 Vendim - Autorizohet Drejtoria e Mirëqenie Sociale që të bëjë identifikimin e familjeve në nevojë në Komunën e Prishtinës, në bazë të së cilës do të bëjë shpërndarjen e drunjëve për ngrohje

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e ekipit mbikëqyrës për kontratën në shtëpi "Shërbime urgjente të mirëmbajtjes dhe riparimeve në hapësirat publike në Komunën" ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB) me nr. 14-024/01-264532/21 e dt.06.12.2021

 

 Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e zyrtarëve për monitorimin e ujitjes së sipërfaqeve bujqësore, duke u bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit në mes Komunës së Prishtinës dhe Ibër Lepenci Sh.A.

 

 Vendim - Shkëmb Manaj, emërohet në pozitën e këshilltarit për çështje ligjore të Kryetarit të Kryeqytetit të Prishtinës nga data 31.08.2022

 

 Vendim - Znj. Vesa Sahatçiu, lirohet nga pozita e këshilltares për kulturë e Kryetarit të Kryeqytetit të Prishtinës, nga data 15.08.2022

 

 Vendim - Znj. Rida Gërdovci Selimi, lirohet nga pozita e Zyrtares për marrëdhënie me publikun në Kabinetin e Kryetarit të Kryeqytetit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Komitetit konsultativ për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale

 

 Vendim - Rida Gërdovci Selimi, caktohet zyrtare përgjegjëse për kordinimin e procesit të konsultimit publik

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për evidentimin e shfrytëzuesve të hapësirave publike para objekteve afariste-hoteliere për sezonin verorë 01.04.2022-31.09.2022

 

 Vendim - Arlinda Kastrati caktohet zyrtare përgjegjëse për qasje në dokumente publike

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në formë të pagesave direkte për mbjelljet vjeshtore me kulturë të grurit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e zyrtarëve për monitorimin e punës së Institucioneve të Kujdesit Primar Shëndetësor

 

 Urdhëresë - Ndalohet qarkullimi i të gjitha trotinetëve elektrik, biçikletave elektrike dhe motoçikleta apo moped elektrik

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 14-020/07-0052287/22 i dt. 09.03.2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet kërkesa për vendosje e katër (4) auto ambulancave, për të ofruar shërbime mjekësore gjatë mbajtjes së festivalit "The Sunny Hill"

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 14-020/07-0052287/22, të dt. 09.03.2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimine  inventarit dhe pajisjeve të papërdorshme të Kujdesit Parësor Shëndetësor

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për verifikimin e shfrytëzimit të banesave në Bregun e Diellit, Fushën e Pajtimit dhe Hajvali

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit, për verifikimin dhe vlerësimin e kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës të Komunës

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për verifikimin e shfrytëzimit dhe statusit të pronës komunale në zonën industriale

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e përfituesve për "Tregun e Bizneseve"

 Vendim - Obligohet Drejtoria e Administratës - Sektori i Gjendjes Civile që të punoj gjatë kohës së pauzës si dhe ditëve të shtuna, duke filluar nga data 23 Korrik deri me 30 Shtator 2022 nga ora 10:00 deri në ora 14:00

 

 Vendim - Miratohet vendimi për zgjatjen e orarit të qarkullimit të autobusëve të NPL "Trafiku Urban" Sh.A, për linjat 1, 1A, 3 dhe 4, deri në orën 24:00

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 14-030/01-18950/22, i dt. 27.01.2022

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për lirimin nga pagesa e transportit publik, nga NPL "Trafiku urban", në linjat 1A dhe 4 për artistët ndërkombëtar

 

 Vendim - Miratohet vendimi për përdorimin e komisionit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për përdorimin e automjeteve zyrtare në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për hartimin e Rregullores për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës për periudhën derin në (1) një vit

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermave komerciale në formë të pagesave direkte, në lëmin e shpezëtarisë: pula vojse

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale, nënave-lehonave përfituese të skemës sociale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për përcjelljen e korrje-shirjeve 2022

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve në formë të pagesave direkte

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave kundër aktvendimeve inspektorëve të Drejtorisë së Inspekcionit, Komuna e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Shëndetësisë

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për hartimin e Planit për menaxhimin e mbeturinave

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Kulturës

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për propozimin e projektit "Themelimi i Poliklinikës Stomatologjike" si institucion i shëndetësisë sekondare

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për hartimin e Rregullores për transparencë

 Vendim - Anulohet vendimi nr. 141-030/01-264531/21 i dt. 06.12.2021, për delegimin e kompetencave për Ndërmarrjen Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh.A që në emër dhe për llogari të Komunës së Prishtinës të jep tender për Policinë e Republikës së Kosovës, në territorin e Komunës së Prishtinës

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e ndryshimit të "Rregullores mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për oganizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Znj. Saranda Stuja Tara, lirohet nga pozita asistente Administrative në zyrën e Nënkryetares së Komunës së prishtinës. nga data 17 Maj 2022

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit 14-020/04-97931/22, të dt. 05.05.2022

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për formimin e organit kolegjial këshilldhënës për shqyrtimin e kushteve urbanistike

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Sportit 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për thirrjen publike: Prodhimi i shfaqjeve teatrore për teatrin për fëmijë dhe për skenën e mbrëmjes, për repertorin e TQP Dodona

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit 14-020/05-17300/22, e dt. 26.01.2022 për caktimin e ekipit mbikqyrës për Kontratën në ShtëPi "Shërbime urgjente të mirëmbajtjes dhe riparimeve në hapësirat publike në Komunën e Prishtinës"

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me gjendje civile 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit ad hoc për zgjidhjen e ankesave ndaj vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e plotësim-ndryshimit të Rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës nr. 01-030/01-0134831/18 e dt. 06.06.2018

 

 Vendim - Miratohet kërkesa për subvencionimin e OJQ "Shkolla Baletit Angels"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal dhe hartimin e Hartës Zonale të Komunës

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit me nr. 14-020/04-90600/22 dt. 26.04.2022, për formimin e komisionit vlerësues për shitjen e aseteve të Komunës së Prishtinës, (kontejnerëve në hapësirat e AKP-së)

 

 Urdhëresë

 

 Vendim - Rida Gërdovci Selimi, emërohet në pozitën Zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e Kryetarit, nga data 26 Prill 2022

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave pë subvencione, nga fusha e kulturës për fazen e parë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës

 

 Vendim për formimin e komisionit vlerësues për shitjen e aseteve të Komunës (kontejnerëve në hapësirat e AKP-së)

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publike komunale "Sport Marketing" Sh.A.

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për vlerësimin e pagave dhe kontributeve për nëpunësit publik, të cilët janë kthyer në punë në bazë të aktgjykimeve të formës së prerë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për disa punime në hapësirat e ish objektit të Agjensionit Kosovar të Privatizimit, i cili objekt tash është pjesë e Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Anulohet Vendimi për subvencionimin e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nr. 14-422/01-80507/22 dt. 12.04.2022

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të Komisionit për hapjen e kutive të ankesave

 

 Vendim për caktimin e anëtarës në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike komunale "Pallati i Rinisë" SH.A.

 

 Vendim për formimin e komisionit për hartimin e Rregullores për përdorimin e automjeteve zyrtare në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Hortikultura" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Ndërmarrja Publike Banesore" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Prishtina Parking" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Trafiku Urban" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Kuzhina Qendrore" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Pastrimi" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Stacioni i Autobusëve" SH.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen publke komunale "Termokos" SH.A.

 

 Vendim - Miratohet kërkesa për subvencionimin e Shoqatës së  familjeve të dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

 

 Vendim - Vesa Sahatçiu, emërohet në pozitën Këshilltare për Kulturë e Kryetarit të Kryeqytetit të Prishtinës, nga data 5 Prill 2022

 

 Vendim për emërimin e dy (2) anëtarëve nga Komuna e Prishtinës, të cilët do të jenë pjesë e Bordit Drejtues të Institutit "UPCO Cluster"

 

 Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Kulturës, Arta Balaj

 

 Vendim për lirimin e U.D. Drejtores në Drejtorinë e Kulturës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për lirimin nga pagesa e transportit publik, nga NPL "Trafiku Urban" për Zjarrfikësit, Policinë e Kosovës dhe nxënësit e shkollave fillore të Komunës së Prishtinës 

 

 Vendim - Jonada Jashari, emërohet në pozitën Këshilltare e Kryetarit të Kryeqytetit të Prishtinës, nga data 1 Mars 2022

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë për vitin 2022

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e personit përgjegjës për regjistrimin dhe administrimin e kërkesave për banim social

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit 01.nr.344-40495, e dt. 27.03.2013 për caktimin e çmimores për transportin publik të udhëtarëve me auto-taksi në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale, për rastet e varfërisë së skajshme të individit apo familjes, të fatkeqësive natyrore, të sëmundjeve të rënda kronike, të familjeve me përkujdesje të fëmijëve me çrregullime të përhershme shëndetësorë, me fëmijë dhe personat e moshës madhore të cilët janë me persona me aftësi të kufizuara si dhe për pagesë të qirasë

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për organizimin , kompetencat, përgjegjësitë dhe sistematizimin e vendeve të punës së administratës komunale nr. 01-031-13761 i dt. 19.01.2016

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësimin dhe asgjësimin e inventarit të papërdorshëm, të pajisjeve të vjetra të IT-së dhe materialit tjetër të punës, letrave-shkresave

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për dëme në bujqësi për vitin 2022

 

 Vendim - Saranda Stuja Tara, emërohet në pozitën Asistente Administrative në zyren e Nënkryetares së Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për hartimin e ndryshim-plotësimit të Rregullores 01-011/02-187748/19, e dt.01.08.2019 për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për emërimin e U.D. Drejtores në Drejtorinë e Kulturës

 

 Vendim për caktimin e ekipit mbikëqyrës për kontratën në shtëpi "Shërbime primare të menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave në gjithë territorin e Komunës së Prishtinës"

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me gjendjen civile

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për zhvillimin e procedurave për marrjen e lejes për vulë rrethore (3 ekzemplarë) për Drejtorinë e Kadastrit

 

 Vendim - Autorizohet znj Adelinë Sahiti, drejtoreshë e Mirëqenies Sociale, që në emër të Komunës së Prishtinës, të nënshkruajë vendimet dhe kontratat që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e grupit punues për trajtimin e qenve endacak në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për hartimin e Rregullores për kushtet dhe kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve

 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportiv për vitin 2021

 

 Vendim - Miratohet vendimi për themelimin e ekipit vlerësues pedagogjik për fëmijët me nevoja të veçanta

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Task-Forcës për identifikimin dhe trajtimin e problemeve në trafikun rrugor në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me gjendjen civile

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për tërheqjen e mjeteve financiare nga E-kiosqet e vendosura në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve, nga fusha e shëndetësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lirimin nga pagesa e transportit publik, nga NPL "Trafiku Urban" për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK)

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ngritjen e shkallës së gatishmërisë emergjente në nivel komune

 

 Vendim - Bekim Brestovci,emërohet në pozitën këshilltar i kryetarit të kryeqytetit 

 

 Vendim - Jonada Jashari,lirohet nga pozita - Këshilltare e kryetarit të kryeqytetit të Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtoreshës së drejtorisë së arsimit

 

 Vendim për emërimin e nënkryetarës së Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të drejtorisë së shërbimeve publike,mbrojtjes dhe shpëtimit 

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të drejtorisë së bujqësisë

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të drejtorisë së sportit 

 

 Vendim për caktimin e ekipit mbikëqyrës për kontratën në shtëpi "Shërbime urgjente të mirëmbajtjes dhe riparimeve në hapësirat publike në Komunën e Prishtinës" ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB) me nr. 14-024/01-264532/21 e dt. 06.12.2021

 

 Vendim për formimin e shtabit emergjent për koordinimin dhe menaxhimin e masave parandaluese nda virusit COVID-19

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndërrimin e vendit të inventarit të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Administratës 

 

 Vendim për emërimin e drejtoreshës së Drejtorisë së Parqeve

 

 Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Pronës

 

 Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

 

 Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

 Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë e Urbanizmit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë e Inspekcionit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kadastrit

 

 Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale

 

 Vendim, Ermira Hatipi, emërohet në pozitën këshilltare e kryetarit të kryeqytetit për qeverisje të mirë

 

 Vendim për emërimin e drejtores në Drejtorinë e Financave

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 14-030/01-280584/21, i dt. 28.12.2021

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e Merita Kadriu nga Prishtina

 

 Vendim - Ermira Hatipi, emërohet në pozitën Zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e Kryetarit

 

 Vendim - Fatlinda Bajrami, emërohet në pozitën Zyrtare Aministrative, si zyrtare mbështetëse në zyrën e Kryetarit

 

  Vendim - Mimoza Mustafa Hamdiu, emërohet në pozitën e Asistentes Administrative në zyrën e Kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit  nr. 14-11201-27168321 e dt. 15.12.2021

 

 Vendim - Saudin Maliqi, emërohet në pozitën, këshilltar i kryetarit të kryeqytetit

 

 

2021

 

 Vendim për caktimin e personave përgjegjës për kontrollimin e zbatimit të masave kundër Covid-19

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale

 

 Vendim për emërimin në pozitën Asistente Administrative në zyrë e Nënkryetarit të Komunës së Prishtinës, Pranvera Kameri

 

 Vendim për emërimin në pozitën zyrtarë për logjistikë (shofer) në Kabinetit e Kryetarit të Komunës së Prishtinës, Driton Rrahmani

 

  Vendim për emërimin e shefit të kabinetit të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim për emërim në pozitën këshilltare e kryetarit të kryeqytetit, Jonada Jashari

 

 Vendim për emërim në pozitën këshilltar i kryetarit të kryeqytetit, Bardh Krasniqi

 

 Vendim për emërimin e nënkryetarit të Komunës së Prishtinës Alban Zogaj

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komiisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me subvencionimin e kompanive private që operojnë me autobus në linjat e transportit publik urban

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencionimin e kompanive private që operojnë me autobusë në linjat e transportit publik urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për fillimin e procedurave të konsultimit publik për draft Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin zhvillimor komunal

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të drejtorisë së shëndetësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues të hollësishëm për zonën "Mati 1", vazhdimi i rrugës B (Xheladin Hana), pjesa veri-lindore

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për thirrjen "Akull n'Verë"

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale

 

  Vendim për formimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për thirrjen Performancë Muzikore dhe Art vizual figurativ për kategorinë Art vizual-figurativ, Muzikë

 

 Vendim për themelimin e ekipit për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore

 

 Vendim për formimin e komisionit për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e kontejnerëve në lagjen Mat

 

 Vendim për formimin e komisionit për aktivitete të dezinsektimit hapësinor

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e dokumentit Plani lokal i veprimit për cilësinë e ajrit për komunën e Prishtinës

 

 Vendim për subvencionimin e Raif Brajshorit, sipas kërkesës 14-400/04-62445/21 e dt. 08.04.2021, i cili është diagnostikuar me sëmundje të syve

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për plotësimin e detyrës projektuese për restaurimin e Hamamit të madh të Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit për lejimin e ndërtimit të shkollës fillore në lagjen "Kalabria" në Prishtinë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësimin e kandidatëve sipas Thirrjes publike për anëtar/e nga Shoqëria Civile për Këshillin Drejtues të Qendrës Kulturore të Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e shpërndarjes së faturave të tatimit në pronë

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Planit të Veprimit për personat me aftësi të kufizuara në komunën e Prishtinës për vitin 2021-2023

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve, nga fusha e mirëqenies sociale

 

  Vendim për zgjatjen e linjës së autobusit nr 15 Prishtinë-Keqekollë edhe për 9km të tjera

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për shfrytëzimin e hapësirave publike

 

 Vendim për caktimin e komisionit ad hoc për zgjidhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit me nr. 14-020/05-005157/20 dt. 03.03.2020, për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim - Miratohet për caktimin e menaxherit dhe mbikqyrësve për kontratën: Kontratë në shtëpi "Nërtimi dhe mirëmbajtja e këndeve të lodrave" ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A

 

 Vendim - Miratohet për caktimin e menaxherit dhe mbikqyrësve për kontratën: Kontratë në shtëpi nr. 17-352/04-199699/20, të dt. 29.10.2020 në mes të Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A

 

 Vendim - Miratohen vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohen vendimi për caktimin e komisionit për përcaktimin e kritereve të subvencioneve dhe projekte në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e Namon Restelica, zyrtar për Gjeodezi në Drejtorinë e Kadastrit, sipas kërkesës 14-400/04-17191/21 e dt. 27.01.2021

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportiv për vitin 2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për gjoba mandatore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për asgjësimin e materialit të bufesë

 

Vendim - Miratohet ndryshimi dhe korigjimi i vendimit me nr.14-020/04-0237978/20 dt. 29.12.2020, për formimin e komisionit për grante të artisteve

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi i vendimit 14-020/04-0299221/19 e dt. 09.12.2019 për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste

 

2020

 

  Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për grante të mediumeve të pavarura

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publike për propozim rregulloren për definimin e parametrave urban - arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbëruese

 

 Vendim për subvencionimin e Shoqatës së Invalidëve të UÇK-së dega në Prishtinë 

 

 Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për grante ekonomike

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për kompenzimin e dëmeve në sektorin e bujqësisë në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit 14-020/04-0299221 e dt. 09.12.2019 për caktimine komisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste

 

  Vendim për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e Raif Brajshori

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për hapjen e një paralele të re për komunitetin turk në IP "Yllkat"

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e transportit publik me autobusët e Trafikut Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e menaxherit dhe mbikëqyrësve për kontratën "Konstruktimi i Parkut të Aventurave"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin dhe ndarjen e subvencioneve për Sport dhe Rini - faza e dytë

 

 Urdhëresë - Miratohet urdhëresa për pezullimin e Urdhëresës për kushtëzimin e shërbimeve komunale 01.nr.031-3109 të dt. 21.12.2011

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për mbështetje financiare për projekt propozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrale për "Teatrin për fëmijë" dhe për "skenën e mbrëmjes", për reportorin e Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për sistemimin e menaxhimit të performancës së shërbimeve komunale (SMPSHK)

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e pemëtarisë 

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e blegtorisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e shpeztarisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e primtarisë

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit  14-020-070094087/19, e dt. 24.04.2019 për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues për zonën "Mati 1", vazhdimi i rrugës B (Bahri Fazliu), pjesa jugore dhe hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria", pjesa e kolektorit

 

 Vendim - Gëzon Kastrati, lirohet nga pozita e këshilltarit të Kryetarit të Kryeqytetit

 

 Vendim - Anulohet vendimi 14-353/01-0231887/19 dt. 20.09.2019, për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës dhe vendimi 14-020/04-312333/19 dt. 26.12.2019 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 14-353/01-0231887/19 dt.20.09.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për krijimin e TASK Forcës në nivel të DKA-së, sipas Udhëzuesit të përgjithshëm të MASH për organizimin e mësimit në vitin shkollor 2020/2021 në kushtet e pandemisë COVID-19

 

 Vendim për ndryshimin e formimit të komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave 

 

Vendim - Miratohet vendimi për vendosjen e një çezme në sheshin "Zahir Pajaziti"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Kreshnik Morinës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Andra Dauti, fituese e vendit të tretë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Redon Kikaj,fitues i vendit të dytë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Brikena Morina Krasniqi, përfaqësuese e fituesit të vendit të parë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Atdhe Mulla, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Valdrin Xhemaj, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-81773/20 të dt. 03.06.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Rina Cakaj Krasniqi, anëtare e jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për Driton Pacollin

 

 Vendim - Shfuqizohet urdhëresa për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun e Gërmisë 

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e Mirëqenies Sociale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin dhe ndarjen e subvencioneve për Sport&Rini - faza e parë

 

 Vendim për formimin e komisionit për shpërndarjen e tabletave dhe kompjuterëve për nxënësit e Komunës së Prishtinës

 

  Vendim për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, në Komunën e Prishtinë

 

 Urdhëresë për vazhdimin e kufizimit të lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Urdhëresë për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Vendim për ngritjen e shkallës së gatishmërisë emergjente në nivel komune

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës - faza e parë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për student të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e parregullsive për regjistrimin e lokaleve të NPB-së në operatin kadastral

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, Drejtoria e Kulturës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë

 

 

 Vendim për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2019"