Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2021

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2020

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2019

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2018

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2017

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2016

 

 

2021

 

  Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komiisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me subvencionimin e kompanive private që operojnë me autobus në linjat e transportit publik urban

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencionimin e kompanive private që operojnë me autobusë në linjat e transportit publik urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për fillimin e procedurave të konsultimit publik për draft Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin zhvillimor komunal

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të drejtorisë së shëndetësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues të hollësishëm për zonën "Mati 1", vazhdimi i rrugës B (Xheladin Hana), pjesa veri-lindore

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për thirrjen "Akull n'Verë"

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale

 

  Vendim për formimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për thirrjen Performancë Muzikore dhe Art vizual figurativ për kategorinë Art vizual-figurativ, Muzikë

 

 Vendim për themelimin e ekipit për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore

 

 Vendim për formimin e komisionit për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e kontejnerëve në lagjen Mat

 

 Vendim për formimin e komisionit për aktivitete të dezinsektimit hapësinor

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e dokumentit Plani lokal i veprimit për cilësinë e ajrit për komunën e Prishtinës

 

 Vendim për subvencionimin e Raif Brajshorit, sipas kërkesës 14-400/04-62445/21 e dt. 08.04.2021, i cili është diagnostikuar me sëmundje të syve

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për plotësimin e detyrës projektuese për restaurimin e Hamamit të madh të Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit për lejimin e ndërtimit të shkollës fillore në lagjen "Kalabria" në Prishtinë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësimin e kandidatëve sipas Thirrjes publike për anëtar/e nga Shoqëria Civile për Këshillin Drejtues të Qendrës Kulturore të Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e shpërndarjes së faturave të tatimit në pronë

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Planit të Veprimit për personat me aftësi të kufizuara në komunën e Prishtinës për vitin 2021-2023

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve, nga fusha e mirëqenies sociale

 

  Vendim për zgjatjen e linjës së autobusit nr 15 Prishtinë-Keqekollë edhe për 9km të tjera

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për shfrytëzimin e hapësirave publike

 

 Vendim për caktimin e komisionit ad hoc për zgjidhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit me nr. 14-020/05-005157/20 dt. 03.03.2020, për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim - Miratohet për caktimin e menaxherit dhe mbikqyrësve për kontratën: Kontratë në shtëpi "Nërtimi dhe mirëmbajtja e këndeve të lodrave" ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A

 

 Vendim - Miratohet për caktimin e menaxherit dhe mbikqyrësve për kontratën: Kontratë në shtëpi nr. 17-352/04-199699/20, të dt. 29.10.2020 në mes të Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A

 

 Vendim - Miratohen vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohen vendimi për caktimin e komisionit për përcaktimin e kritereve të subvencioneve dhe projekte në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e Namon Restelica, zyrtar për Gjeodezi në Drejtorinë e Kadastrit, sipas kërkesës 14-400/04-17191/21 e dt. 27.01.2021

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportiv për vitin 2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për gjoba mandatore

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për asgjësimin e materialit të bufesë

 

Vendim - Miratohet ndryshimi dhe korigjimi i vendimit me nr.14-020/04-0237978/20 dt. 29.12.2020, për formimin e komisionit për grante të artisteve

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi i vendimit 14-020/04-0299221/19 e dt. 09.12.2019 për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste

 

2020

 

  Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për grante të mediumeve të pavarura

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publike për propozim rregulloren për definimin e parametrave urban - arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbëruese

 

 Vendim për subvencionimin e Shoqatës së Invalidëve të UÇK-së dega në Prishtinë 

 

 Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për grante ekonomike

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për kompenzimin e dëmeve në sektorin e bujqësisë në Komunën e Prishtinës 

 

 Vendim miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit 14-020/04-0299221 e dt. 09.12.2019 për caktimine komisionit për shqyrtimin e ankesave lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarisë afariste

 

  Vendim për caktimin e komisionit për inventarizimin e pasurisë jo financiare

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e Raif Brajshori

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për hapjen e një paralele të re për komunitetin turk në IP "Yllkat"

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e transportit publik me autobusët e Trafikut Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e menaxherit dhe mbikëqyrësve për kontratën "Konstruktimi i Parkut të Aventurave"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin dhe ndarjen e subvencioneve për Sport dhe Rini - faza e dytë

 

 Urdhëresë - Miratohet urdhëresa për pezullimin e Urdhëresës për kushtëzimin e shërbimeve komunale 01.nr.031-3109 të dt. 21.12.2011

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për mbështetje financiare për projekt propozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrale për "Teatrin për fëmijë" dhe për "skenën e mbrëmjes", për reportorin e Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për sistemimin e menaxhimit të performancës së shërbimeve komunale (SMPSHK)

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e pemëtarisë 

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e blegtorisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e shpeztarisë

 

 Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në sektorin e primtarisë

 

 Vendim - Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit  14-020-070094087/19, e dt. 24.04.2019 për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues për zonën "Mati 1", vazhdimi i rrugës B (Bahri Fazliu), pjesa jugore dhe hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria", pjesa e kolektorit

 

 Vendim - Gëzon Kastrati, lirohet nga pozita e këshilltarit të Kryetarit të Kryeqytetit

 

 Vendim - Anulohet vendimi 14-353/01-0231887/19 dt. 20.09.2019, për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës dhe vendimi 14-020/04-312333/19 dt. 26.12.2019 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 14-353/01-0231887/19 dt.20.09.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për krijimin e TASK Forcës në nivel të DKA-së, sipas Udhëzuesit të përgjithshëm të MASH për organizimin e mësimit në vitin shkollor 2020/2021 në kushtet e pandemisë COVID-19

 

 Vendim për ndryshimin e formimit të komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave 

 

Vendim - Miratohet vendimi për vendosjen e një çezme në sheshin "Zahir Pajaziti"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Kreshnik Morinës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Andra Dauti, fituese e vendit të tretë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Redon Kikaj,fitues i vendit të dytë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Brikena Morina Krasniqi, përfaqësuese e fituesit të vendit të parë në garën "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Atdhe Mulla, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Valdrin Xhemaj, anëtar i jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-81773/20 të dt. 03.06.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e Rina Cakaj Krasniqi, anëtare e jurisë për vlerësimin e fotografive të garës "Photo Contest Prishtina"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për Driton Pacollin

 

 Vendim - Shfuqizohet urdhëresa për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun e Gërmisë 

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale "Kuzhina Qendrore" Sh.A

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e Mirëqenies Sociale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin dhe ndarjen e subvencioneve për Sport&Rini - faza e parë

 

 Vendim për formimin e komisionit për shpërndarjen e tabletave dhe kompjuterëve për nxënësit e Komunës së Prishtinës

 

  Vendim për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, në Komunën e Prishtinë

 

 Urdhëresë për vazhdimin e kufizimit të lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Urdhëresë për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"

 

 Vendim për ngritjen e shkallës së gatishmërisë emergjente në nivel komune

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës - faza e parë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Drejtorinë e Shëndetësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për student të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e parregullsive për regjistrimin e lokaleve të NPB-së në operatin kadastral

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, Drejtoria e Kulturës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në sektorin e bujqësisë

 

 

 Vendim për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2019" 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit të papërdorshëm dhe disa pajisjeve të papërdorshme

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për verifikimin e gjendjes teknike të objektit të SHML "Ahmet Gashi" Prishtinë

 

 Vendim për caktimin e ekipit koordinues për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

 Vendim për caktimin e ekipit qeverisës politik për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

  Urdhëresë - Drejtoria e Financave të ndryshoj orarin e punës së sporteleve të tatimit në pronë përshkak të mos funksionimit të sistemit online të pagesave në orët e  pasdites

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0005025/20, të dt. 09.01.2020

 

Vendim - Naim Jakaj, emërohet në pozitën e këshilltarit të kryetarit të kryeqytetit, nga data 03.01.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportive për vitin 2019

  

2019 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-353/04-0231887/19 i dt. 20.09.2019

 

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/02-0110311/18 dt. 10.05.2018

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-283856/19 i dt. 18.11.2019

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-303181/19 i dt. 13.12.2019

 

  Vendim për ndarjen e mjeteve si subvencion për blerjen e drunjëve për ngrohje, për 201 familje me asistencë sociale 

 

 Vendim për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 14-020/04-0119925/19, të dt. 24.05.2019

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarive afariste