Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2020

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2019

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2018

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2017

Lista e vendimeve të kryetarit sipas muajve 2016

 

 

 

2020

 

 Vendim për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2019" 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit të papërdorshëm dhe disa pajisjeve të papërdorshme

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për verifikimin e gjendjes teknike të objektit të SHML "Ahmet Gashi" Prishtinë

 

 Vendim për caktimin e ekipit koordinues për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

 Vendim për caktimin e ekipit qeverisës politik për planin e veprimit për Prishtinën qytet të gjelbër (PVQGJ-GCAP)

 

  Urdhëresë - Drejtoria e Financave të ndryshoj orarin e punës së sporteleve të tatimit në pronë përshkak të mos funksionimit të sistemit online të pagesave në orët e  pasdites

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0005025/20, të dt. 09.01.2020

 

Vendim - Naim Jakaj, emërohet në pozitën e këshilltarit të kryetarit të kryeqytetit, nga data 03.01.2020

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e laureatëve sportive për vitin 2019

  

2019 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-353/04-0231887/19 i dt. 20.09.2019

 

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/02-0110311/18 dt. 10.05.2018

 

  Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-283856/19 i dt. 18.11.2019

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-422/01-303181/19 i dt. 13.12.2019

 

  Vendim për ndarjen e mjeteve si subvencion për blerjen e drunjëve për ngrohje, për 201 familje me asistencë sociale 

 

 Vendim për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 14-020/04-0119925/19, të dt. 24.05.2019

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, lidhur me ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarive afariste 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për operacionin e bashkëshortes së Ragip Makollit

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Teatrit "Dodona"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për pranimin e investimeve të projektit për instalimin e kamerave në liqenin e Badocit, të financuar nga "RESI" 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për Tregun e Fundvitit

 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Bujqësisë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësim teknik për rrezikshmëri të objekteve banuese dhe infrastrukturore

 

 Vendim për caktimin e organit mbikëqyrës për kontratën shtëpi ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB)

 

  Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e dytë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për mbulimin e shpenzimeve të bëra nga Komisioni Komunal Zgjedhor (KKZ)

 

 Urdhëresë

 

 Vendim për mbulimin e shpenzimeve të transportit shtëpi-shkollë dhe anasjelltas për nxënësit me nevoja të veçanta

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për dhënien e lejeve për parkingjet private në komunën e Prishtinës

 

 Vendim për formimin e komisionit profesional për hartimin e Planit të Menaxhimit të peizazhit të mbrojtur "Gërmia"

 

 Vendim për subvencionimin e Auto Moto Karting Klubit "Prishtina Racing Team"

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 14-156/01-0222118/19 e dt. 06.09.2019 për subvencionimin e Shend Zhjeqit

 

 Vendim për ndërtimin e strehimores për trajtimin e qenve endacak

 

 Vendim për subvencionimin e Erza Hasolli

 

 Vendim për subvencionimin e Shend Zhjeqit nga Prishtina, student i pranuar në Universitetin e Kalifornisë në Los Angelos, për studim në UCLA

 

 Vendim për caktimin e komisionit për vlerësimin e vendeve të vendosjes së flamujve në komunën e Prishtinës

 

Vendim për caktimin e komisionit për asgjësimin e inventarit të papërdorshëm dhe disa pajisjeve të papërdorshme të automjeteve në Qendrat e Mjekësisë Familjare

 

 Vendim - Diellza Kelmendi, lirohet nga pozita e shefes së kabinetit të komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet propozimi i komisionit për subvencionimin e kopshtit "Milingonat", sipas kërkesës 14-400/04-107265/19, të dt. 10.05.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e udhëtimit të shërbyesve civilë të Komunës së Prishtinës në Republikën e Shqipërisë

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullores për themelimin dhe strukturimin e asamblesë komunale për fëmijë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në Drejtorinë e Sportit

 

  Vendim për caktimin e komisionit për pranim dorëzim të ish objektit të Komunës ndaj BQK, i cili është dhënë në shfrytëzim afatgjatë, sipas vendimit nr. 01-463/06-249548/18, më 15.10.2018 të Kuvendit komunal

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-0079900/19 dt 04.04.2019

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione në fushën e Kulturës

 

 Urdhëresë 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave

 

 Vendim për autorizimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë Bujar Gashi, që në emër të Kryetarit t'i nënshkruajë të gjitha vendimet dhe kontratat që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori

  Urdhëresë

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e Planit Rregullues për zonën "Mati I"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione, nga fusha e kulturës për Festivale e Manifestime, Muzikë, Botime, Kinematografi dhe Teatër 

 

Vendim për caktimin e komisionit për mbikëqyrjen e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te Fakulteti Teknik

 

 Vendim për emërimin e drejtores së Drejtorisë së Administratës Vasilika Zotaj 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini - Faza e Parë 

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e planit rregullues për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve në Komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e komisionit për hartimin e plan rregullues të hollësishëm të bllokut të lagjes Dodona  

 

  Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Kulturës

 

  Vendim për caktimin e komisionit për ndarjen e subvencioneve në Sport dhe Rini

 

 Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

 

 Vendim, autorizohet Dren Kukaj, Drejtor në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, që në emër të Kryetarit të nënshkruajë për të gjitha vendimet dhe kontratat që ndërlidhet me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori përkatëse

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për mbikqyrjen e Revidimit të Planit Rregullues të Hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes Prishtina e Re - Zona Lindje

 

 Vendim për emërimin e drejtores të Drejtorisë së Arsimit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Kadastrit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale 

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Inspekcionit

 

 Vendim për lirimin nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit

 

 Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pagesën e moderatorit Artan Muhaxhiri për udhëheqjen e manifestimit "Sportisti i vitit 2018"

 

 

2018

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për pagesën e diferencës bazuar në kërkesën 07-410/04-0285738/18, të dt. 06.12.2018 për Ndërmarrjen Publike Lokale "Trafiku Urban"

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për pagesën e këstit të dytë të kredisë bazuar në kërkesën 07-400/04-0285226/18 të 03.12.2018 për Ndërmarrjen Publike Lokale "Trafiku Urban" 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për projektin SORI, në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Komunës së Prishtinës dhe organizatès "Doutche Gesellschaft fur Internationale Zesammenarbeit" GIZ-GmbH

 

 Vendim - Miratohet vendimi për mbështetje financiare për festivalin "Sunny Hill Festival" për pagesën e performancës së artistit Action Bronson (Action Bronson Touring Corp)

 

  Vendim - Autorizohet Fitim Rexha, Drejtor në Drejtorinë e Sportit që në emër të Kryetarit, pas miratimit të listës së subvencioneve, të nënshkruajë për të gjitha vendimet dhe aktet tjera që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori përkatëse

 

 Urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për pezullimin e pozitës për Bujar Gashi, Drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente në kuadër të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban

 

 Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Kulturës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për regjistrimin e inventarit të papërdorshëm në Qendrën e mjekësisë familjare nr.5 në komunën e Prishtinës

 

 Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullores dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve

 

  Vendim - Autorizohet Drejtoria e Mirëqenies Sociale që të bëjë identifikimin e familjeve në nevojë në komunën e Prishtinës, në bazë të së cilës do të bëjë shpërndarjen e drunjëve për ngrohje

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për Tregun e Fundvitit

 

 Vendim për zgjidhjen e Marrëveshjes së bashkëpunimit nr. 14-020/01-0226238/17 të dt. 08.09.2018, e lidhur në mes Komunës së Prishtinës dhe OJQ "Zemrat"

 

 Vendim për subvencionimin e prindërve të cilët kanë të regjistruar fëmijët e tyre në çerdhe me bazë në komunitet

 

 Vendim për ndarjen e subvencioneve për Shoqatën e të Burgosurve Politikë të Kosovës

 

  Vendim për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve nga Kryetari

 

 Vendim për caktimin e komisionit për përzgjedhjen e lauretëve sportiv për vitin 2018

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve për ndërmarrjen publike komunale "Pallati i rinisë" SH.A

 

 Vendim për shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë

 

 Vendim për shkarkimin e drejtores të Drejtorisë së Kadastrit 

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale

 

 Vendim për subvencionimin e dizajnerit Taulant Qerkini

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e OJQ "Shoqata e të shurdhërve"

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për vlerësimin e donacionit nga TIKA për këndin e lodrave në Parkun e Qytetit dhe këndin e lodrave në çerdhen "Gëzimi Ynë"

 

 Vendim për emërimin në pozitën e këshilltares së kryetarit të kryeqytetit  

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve nga fusha e Kulturës- për teatër, film, muzikë, botime, si dhe Institucionet kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e Komitetit Konsultativ për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e linjave të transportit të rregullt urban dhe urban-periferik i udhëtarëve me autobus, në bazë të obligimeve që dalin nga Marrëveshja me BERZH-in, me ardhjen e 21 autobusëve të rinj

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban    

 

 Vendim për autorizimin e Valbona Osmani Mehmetaj, Drejtore në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, që në emër të Kryetarit të nënshkruajë vendimet që ndërlidhen me dhënien e subvencioneve nga kjo drejtori

 

 Vendim për caktimin e Komisionit për ndarjen e subvencioneve në fushën e sportit dhe rinis-faza e dytë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e ekipes udhëheqëse komunale për ditët e mbrojtjes së ambientit, të organizuar nga zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës 

 

 Vendim - Miratohet vendimi për lejimin e udhëtimit të shërbyesve civilë të Komunës së Prishtinës në Republikës e Shqipërisë

 

 Vendim për emërimin e Labinot Salihut në pozitën e këshilltarit të kryetarit të kryeqytetit

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180963/18, te dt. 24.07.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-199501/18, te dt. 14.03.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180982/18, te dt. 24.07.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-112/01-0180940/18, te dt.24.07.2018

 

 Vendim për subvencionimin e nxënëses Edrinë Krasniqi nga shkolla Xhevdet Doda

 

 Vendim për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës së Drejtorisë së Pronës

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarje të subvencioneve në fushën e mirëqenies sociale 

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal 

 

 Vendim për emërimin e Gëzon Kastrati, Këshilltar i Kryetarit

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Sportit 

 

 Vendim për themelimin e njësisë për implementimin e projektit për ndërtimin e shkollave

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-451-01-0189751-18

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike banesore Trafiku Urban  

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e Shend Zhjeqi

 

 Vendim - Miratohet propozimi për subvencionimin e Din Dadiqit   

 

 Vendim për themelimin, implementimin e projektit, për ndërtimin e shkollave 

 

 Vendim për emërimin e Nezir Ismailit, Zyrtar Administrativ 

 

 Vendim për emërimin e Diellza Begolli, Këshilltare e Kryetarit  

 

 Vendim për emërimin e Adonis Tahiri, Zyrtar për marrëdhënie me publikun  

 

 Vendim për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale Trafiku Urban, Prishtinë 

 

 Vendim për subvencionimin e blerjes së 255 dhuratave për punëtor të Komunës së Prishtinës, me rastin e vitit të ri 

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-45101-0150725  

 

 Vendim për formimin e komisionit për evidentimin e shfrytëzesve të hapësirave publike para objekteve afariste - hoteliere 

 

 Vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

 

 Vendim - Emërohen anëtarët e bordit të drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale "Sport Marketing" SH.A. 

 

 Vendim për emërimin e nënkryetarit të Komunës së Prishtinës z. Muhedin Nushi   

 

 Vendim për subvencionimin e transportit të tifozëve - Plisat, nga Prishtina në Pejë për përcjelljen e lojës së fundit të kampionatit

 

 Vendim për emërimin e Drejtorit të Drejtorisë së Parqeve Fatime Hajdari   

 

 Vendim për caktimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e ankesave kundër vendimit për shpalljen e listës së përfituesve të bursave  

 

  Vendim për formimin e komisionit pët shqyrtim dhe vendosje lidhur me kërkesat për mbindërtim tek Fakulteti i Shkencave Matematikore dhe Fakulteti i Filologjisë, si dhe renovimi izolimi i Menzës së Studentëve 

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave për subvencione, në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e ekipit vlerësues pedagogjik për fëmijët me nevoja të veçanta, për t'ju mundësuar arsimim të përshtatshëm bazuar në nevojat individuale të tyre

 

 Vendim - Miratohet vendimi për subvencionimin e ndërmarrjes publike lokale "Trafiku Urban" sh.a Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 08. nr. 031-19492 e dt. 25.01.2016 për numrin dhe emërtimin e drejtorive si organe të administratës së Komunës

 

 Për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit  14-020/04-101487/18 e dt. 27.04.2018

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për subvencione

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për caktimin e vlerës referente investuse të projektit të ndërtesave për caktimin e tarifës për leje mjedisore në komunën e Prishtinës

 

 Për caktimin e anëtarëve të komisionit për zhvillimin e diskutimit publik të rregullorës për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së veprimtarive afariste në komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet propozimi i komisionit të formuar në bazë të vendimit 01 nr. 031-101598 e dt. 29.04.2014 për ndarjen e subvencioneve në fushën e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për periudhën janar - prill 2018

 

 Vendim - Miratohet vendimi për emërimin e Këshillit Drejtues të Teatrit "Dodona" në Prishtinë

 

 Urdhëresë 

 

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione fusha e rinisë dhe sportit

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimine  grupit punues për ndërtesën e ish-Kinemasë së Armatës, sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit të dt. 13.04.2018, e lidhur në mes të Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Administratës Publike

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-020/04-0073207/18 e dt. 27.03.2018

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e OJQ-Shoqatave të fermerëve në Komunën e Prishtinës

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore organike - furnizimi me fidan të "Gojy Berry"

 

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për prodhimtarin e bujqësore organike - Çertifikimi për prodhimtari organike bujqësore

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve për ngrohjen e serrave me qëllim të kultivimit të perimeve në ambient të mbyllur në një periudhë sa më të gjatë kohore

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e fermerëve në formë të pagesave direkte në lëmin e blegtorisë: gjedhe qumështore, dele dhe dhi

 

Vendim - Lejohen mjetet financiare për përkrahjen e bletarëve në formë të pagesave direkte

 

Vendim për përcaktimin e mënyrës së zbatimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor në zonat urbane

 

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për subvencione nga fusha e kulturës, për festivale, organizime, manifestime dhe ekspozita

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 14-451/01-0050193/18, të dt. 01.03.2018

 

 Vendim - Miratohet vendimi për formimin e komisionit për përcaktimin e kritereve në sektorin e bujqësisë

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit për pranimin dhe shqyrtimin e ankesave për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për krijimin e mekanizmit komunal të Kodit të etikës komunale

 

 Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në Komunën e Prishtinës

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave, për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e Komisionit Komunal për Kthim

 

Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për treg të luleve

 

  Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e grupit punues për Narrativen e Qytetit

 

  Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin e grupit punues për hartimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

 

 Vendim - Miratohet vendimi për caktimin e komisionit për ndarje të subvencioneve në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

 

Vendim për themelimin dhe funksionalizimin e Komitetit të auditimit të brendshëm Komuna e Prishtinës

 

Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e Arlind Bekteshi, sportist i sportit të karatesë në klubin "Dardania" në Prishtinë

 

 Vendim - Miratohet Vendimi për subvencionimin e XPORTAL Esports Academy

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "PRISHTINA PARKING" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "HORTIKULTURA" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" Sh.A.

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "PASTRIMI" Sh.A. 

 

 Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin  komunal të aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale "TRAFIKU URBAN" Sh.A.