Plani i veprimit për këshillin komunal për siguri në bashkësi - Prishtinë 2023

 

 Dinamika e punës së KKSB-së 2023

 

 Mbledhja e parë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Mbledhja e dytë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Mbledhja e tretë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Mbledhja e katërt e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Mbledhja e pestë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Mbledhja e gjashtë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2023

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së parë të KKSB për vitin 2023

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së dytë të KKSB për vitin 2023

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së tretë të KKSB për vitin 2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i parë 24.02.2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i dytë 11.05.2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i tretë 21.06.2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i katërt 18.08.2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i pestë 07.11.2023

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i gjashtë 11.12.2023

 

 Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi 

 

 Plani i veprimit për këshillin komunal për siguri në bashkësi - Prishtinë 2022

 

 Dinamika e punës së KKSB-së 2022

 

 Mbledhja e parë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Mbledhja e dytë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Mbledhja e tretë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Mbledhja e katërt e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Mbledhja e pestë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Mbledhja e gjashtë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 2022

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së parë të KKSB për vitin 2022

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së dytë të KKSB për vitin 2022 

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së tretë të KKSB për vitin 2022

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së katërt të KKSB për vitin 2022

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së pestë të KKSB për vitin 2022

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i parë 14.04.2022

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i dytë 26.05.2022

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i tretë 05.07.2022

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i katërt 06.10.2022

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i pestë 02.11.2022 

 

 Procesverbali nga takimi i këshillit komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) - Takimi i gjashtë 13.12.2022

 

 Procesverbali i mbledhjes

 

 Dinamika e punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2019

 

 Plani i veprimit për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi 2019 

 

 Dinamika e punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2018

 

 Raporti vjetor i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2018

 

 Plani i veprimit për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi 2018

 

 Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes konstituive të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së dytë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së tretë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së katërt  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së pestë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së gjashtë të KKSB për vitin 2018