Procesverbali i mbledhjes

 

 Dinamika e punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2019

 

 Plani i veprimit për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi 2019 

 

 Dinamika e punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2018

 

 Raporti vjetor i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2018

 

 Plani i veprimit për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi 2018

 

 Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes konstituive të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së dytë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së tretë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së katërt  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së pestë  të KKSB për vitin 2018

 

 Procesverbali i mbajtjes së mbledhjes së gjashtë të KKSB për vitin 2018