Emri dhe Mbiemri: Agim Kuleta
Data e lindjes: 01.10.1974
Numri i telefonit: 044 688 608
E-mail: agim.kuleta@rks-gov.net
Subjekti politik: Lëvizja për Bashkim - LB
Profesioni: Jurist

 


Dizajner në gazetën “Zëri” - 1996-1997
Kryeredaktor në gazetën “Çlirimi” - 1999-2000
Deputet në Kuvendin e Kosovës në mandatin 2010-2014
Këshilltar Politik në Ministrinë e Diasporës 2015-2017
Anëtar i kryesisë së Lëvizjes për Bashkim 2007 – vazhdon

 

Gjuha amtare: shqipe
Gjuhë tjera: angleze

 

Agim Kuleta jeton në Prishtinë me bashkëshorten, Erlindën, dhe dy fëmijët, Borën dhe Rronin.

 

Kuvendi i Komunës e zgjedh kryesuesin e Kuvendit të Komunës nga radhët anëtarëve.
Mandati dhe procedurat e votimit janë të parapara me dispozitat e nenit 41 të LVL – së.
Kryesuesi i Kuvendit të Komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e Kuvendit. Mënyra e thirrjes dhe e udhëheqjes së mbledhjeve të Kuvendit rregullohet me Rregulloren e punës së Kuvendit.
Rregullorja e punës përcakton se kush e thërret dhe e kryeson mbledhjen e Kuvendit të Komunës, nëse posti i kryesuesit është i paplotësuar, apo për çfarëdo arsye ai/ajo nuk merr pjesë në mbledhje.