Njoftim për qytetar - Sofali

- 31 Oct 2014

Në mbështetje të nenit 20 të Ligjit mbi Planifikimin Hapësinor nr. Ligji Nr. 04/L-174 dhe Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 për zbatimin e Ligjit për planifikim hapësinor për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikim hapësinor, nr. protokollit 1889/14, Komuna e Prishtinës, shpall këtë njoftim:
Njoftohet i gjithë publiku se Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur me datën 30.10.2014,votoj pro propozim - vendimit për lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit për ndryshimin dhe plotesimin e planit rregullues “Sofalia" dhe njëkohësisht ka marr Vendim që ky Plan ti lihet në dispozicion publikut për shqyrtim dhe komente.

Ky Projekt - Plan do të ekspozohet në hollin e objektit të Komunës së Prishtinës ,lagja “Arbëria”, Rr. “Ahmet Krasniqi” (objekti i ri i Komunës) në kohëzgjatje prej 15 ditësh duke filluar prej datës 10.11.2014, çdo ditë pune prej orës 09:00–16:00.

Organizmin e shqyrtimit publik të këtij Projekt-Plani e bën Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit të Komunës së Prishtinës, me ç’rast do të evidentohen përmbledhjet e propozimeve, komenteve dhe kundërshtimeve të bëra gjatë shqyrtimit publik, në mënyrë që të njëjtat të shqyrtohen para miratimit përfundimtar të këtij Projekt-plani nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës.