Njoftim për bizneset përfituese - Afatet shtesë për dorëzimin e dokumentave 11 – 15 janar 2021

- 31 Dec 2020

Të gjitha bizneset përfituese të grantit për bizneset e prekura nga #covid19 që për cfarëdo arsye nuk kanë arritur të i dorëzojnë dhe kompletojnë dokumentet e kërkuara, do të mund të i dorëzojnë ato nga data 11 – 15 janar 2021.
Dokumentacioni do të dorëzohet në katin përdhesë të ndërtesës së vjetër të Komunës.
Dokumentet e kërkuara janë:
- Leternjoftimin valid, kopje në të dy anët
- Konfirmimin e llogarisë bankare në emër të biznesit
- Çertifikatën e re të biznesit (që ka numrin unik identifikues ku fillon me nr81 dhe është 9 shifror)