Lista e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza II

- 10 Dec 2019

  Lista e subvencioneve për Sport - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Sport - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini - Faza II - 2019

 

Njoftim: Të gjitha palët e pakënaqura me punën e Komisionit për listën finale të lartcekur nga fusha e Rinisë dhe Sportit, mund të ushtrojnë ankesë në komisionin për shqyrtimin e ankesave për subvencione, në fushën e, Rinisë dhe Sportit, në afat prej 5 (pesë) ditë pune, nga data e publikimit të kësaj liste finale në tabelën e shpalljeve të Komunës dhe ueb-faqe e Komunës.

Afati për dorëzimin e ankesave: E mërkurë 11.12.2019 - E martë, 17.12.2019 deri në orën 15:00.

Ankesat dorëzohen me shkrim, për komisionin e ankesave, përmes Zyrës pritëse, sporteli nr. 5 , Komuna e Prishtinës (objekti i vjetër).