Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës - Qendra kryesore e mjekësisë familjare