Konkurs për plotësimin e vendeve të punës për lëndët zgjedhore me afat të caktuar