Lista e aplikuesve që kanë plotësuar kushtet për pajisje me leje për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi kompani dhe taksi individual

- 26 Mar 2024

Komisioni për shqyrtimin e kërkesave për pajisjeve me leje për ushtrimin e veprimtarisë afariste taksi kompani dhe taksi individual sipas Vendimit nr.14-020/04-94898/23 të datës 11.05.2023, ka vërtetuar se këta aplikues kanë plotësuar kushtet e thirrjes publike të datës 27.12.2023.