Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim për të gjitha subjektet afariste-klubet e natës për t`u pajisur me Certifikatë për orarin e punës dhe nivelin e lejuar të ndotjes akustike

- 27 May 2024

Sipas Rregullores për orarin e punës dhe mbrojtjen nga ndotja akustike 01-110/04-277218/22, konkretisht Neni 7, pika 1 obligon Subjektet afariste-klubet e natës, të paguajnë taksën për punë gjatë orarit të natës për vitin 2023.

Andaj, ftohen të gjitha subjektet afariste-klubet e natës që të aplikojnë për t`ju nënshtruar procedurave të parapara për t`u pajisur me Certifikatë, në të cilën përcaktohet orari i punës dhe niveli i lejuar i ndotjes akustike.

Kërkesës duhet ti bashkëngjiten:

  • Certifikata e Biznesit me informata dhe
  • Kopja e dokumentit identifikues.


Afati i aplikimit nga 28 maj 2024 deri më 14 qershor 2024.

Kërkesa duhet të paraqitet në sportelet e Qendrës për Shërbim me Qytetarë, objekti i vjetër i komunës.