Urdhëresë – Miratohet urdhëresa për pezullimin e Urdhëresës për kushtëzimin e shërbimeve komunale 01. nr. 031-3109 e datës 21.12.2011

- 31 Aug 2021