Me një proces të hapur dhe transparent, përmes procedurës me short janë përzgjedhur bizneset përfituese për “Tregun e Fundvitit”

- 01 Dec 2023

Bizneset e përzgjedhura me procedurën e shortit i gjeni në këtë LISTË

 

Po ashtu gjeni dhe LISTËN me emrat bizneseve të cilat kanë aplikuar me mjete lëvizëse, e të cilat nuk i janë nënshtruar procedurës së shortit , për shkak se nuk ka qenë numër i kufizuar për përzgjedhje në këtë kategori.

 

Kriteret e përzgjedhjes kanë qenë vetëm t`i plotësojnë kushtet e publikuara në thirrjen publike.